ราคาเริ่มต้น 14,888.-
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 31-0618-DPS01 Paradise In Bali-4D2N(FD)
กำหนดการ 7 – 10 มิถุนายน 61
14 – 17 มิถุนายน 61
21 – 24 มิถุนายน 61
12 – 15 กรกฎาคม 61
19 – 22 กรกฎาคม 61
9 – 12 สิงหาคม 61
23 – 26 สิงหาคม 61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled