ราคาเริ่มต้น 40,900.- รวมค่าวีซ่าแล้ว
สายการบิน EMIRATES 
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ 66-1118- EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี -7D4N(EK)
กำหนดการ 6 – 12 พ.ย.61
20 – 26 พ.ย.61
29 พ.ย. – 5 ธ.ค.61
4 – 10 ธ.ค.61
5 – 11 ธ.ค.61
[cml_media_alt id='51483']download-pdf[/cml_media_alt]untitled