ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352564 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร


วีซ่าเชงเก้นคืออะไร ???
 
มาทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้นแบบเบื้องต้นกันเถอะ
 
 
สำหรับบุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
 
เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) มีอะไรบ้าง ???
 
สำหรับใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวยุโรปต้องทำการบ้านและเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นกันให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการสัมภาษณ์ยากง่ายแตกต่างกันออกไป ผู้ขอวีซ่าควรเข้าไปศึกษาจากเวปไซด์ของประเทศนั้นๆ ก่อน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและความเรียบร้อยในการเตรียมเอกสาร
 
1. แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสถานฑูตของประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่จะเดินทางไป หรือกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วปริ้นท์ออกมา ส่วนนี้ต้องเช็คข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตในแต่ละประเทศจะมีแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน
 
2. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับไปจนถึงวันที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 
 
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซนต์รับรองเอกสาร บัตรประชาชนจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ (กรณีเด็กต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
 
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
- สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 
หมายเหตุ : สำหรับบุคคลอายุตํ่ากว่า 20 ปี ที่เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องแสดงหนังสือให้ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทาง โดยหนังสือนั้นจะต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอหรือเขตที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเมื่อเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำนัดขอสัมภาษณ์ ซึ่งการตัดสินของสถานฑูตจะอยู่บนพื้นฐานของคำร้อง เอกสารสนันสนุน และการสัมภาษณ์ ถ้าโดนปฎิเสธวีซ่า ทางผู้จัดทำจะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้
 
              
 
 
4. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. รูปสุภาพ หน้าตรง พื้นหลังขาว และเห็นใบหน้าชัดเจน นอกจากนี้เช็คให้ครบถ้วนก่อนว่าประเทศที่เราจะขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ต้องการภาพถ่ายกี่ภาพ และภาพนั้นควรถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 
 
5.เอกสารรับรองการทำงาน โดยระบุชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่เป็นพนักงาน และรายได้ต่อเดือน พร้อมระบุวันที่เดินทาง
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 
6. เอกสารรับรองทางการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากเข้าออก (Statement) ย้อนหลังไป 3-6 เดือน (แล้วแต่ทางสถานทูตต้องการ) บัญชีนี้ควรจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอด ทั้งยอดเงินฝาก และเงินถอนออก ยอดรวมในบัญชีทางสถานทูตจะกำหนดว่าควรมีไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ ถ้ารู้ว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ แนะนำว่าควรเริ่มบริหาร Statement ให้ดูสวยงาม และต้องมีการเดินบัญชี 15วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า พร้อมประทับตราจากธนาคาร
**โดยปกตสถานทูตจะพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) เป็นอันดับแรก แต่ถ้าต้องการใช้บัญชีฝากประจำ (Fixed) ต้องสอบถามข้อมูลจากทางสถานฑูตที่ใช้ยื่นวีซ่าก่อนเท่านั้นเพื่อความถูกต้อง**
 
หมายเหตุ : หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) และแนบ สเตทเมนท์ (Bank Statement) มาด้วย
**กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน**
 
7. ประกันการเดินทาง ต้องระบุประเทศให้ครอบคลุมทั้งหมด รวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่วันบินไป–กลับ และต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่าพยาบาลหรือประกันอื่นๆ ไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท หรือ 30,000 ยูโร ท่านสามารถตรวจสอบกับบริษัทประกันได้ว่า บริษัทที่ท่านติดต่อด้วยนั้นได้รับการรับรองจากทางสถานทูตให้ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ถ้าเดินทางกับทัวร์ทางบริษัทจะเตรียมการให้ในส่วนนี้)
 
8. บัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกจากประเทศในกลุ่มที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นอย่างชัดเจน (ถ้าเดินทางกับทัวร์ทางบริษัทจะเตรียมการให้ในส่วนนี้)
 
9.ใบจองที่พัก หลักฐานการจองโรงแรมที่พักในประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไปพร้อมระบุวันที่เดินทางเข้าและออกอย่างชัดเจน (ถ้าเดินทางกับทัวร์ทางบริษัทจะเตรียมการให้ในส่วนนี้)
 
10.แผนการเดินทางภาษาอังกฤษฉบับย่อ (ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการ)
 
การขอวีซ่าเชงเก้น
 
- จองคิวนัดหมายกับสถานทูต (ถ้ามี) หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งตัวแทนทั้งหมดจะใช้วิธีการจองคิวนัดหมายผ่านระบบออนไลน์  วีซ่าเชงเก้นสามารถยื่นคำร้องขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีเดินทางกับทัวร์ทางบริษัทจะจัดการเรื่องจองคิงและนัดคิวกับทางสถานฑูตให้ลูกค้า)
 
- ผู้เดินทางมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มโซนเชงเก้นมีการใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า ผู้สมัครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้ว เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
 
- สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นนั้นอาจมีการเรียกสัมภาษณ์คุณด้วย แต่โดยส่วนใหญ่การยื่นคำร้องกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านั้นจะไม่มีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้สถานทูตอาจจะเรียกสัมภาษณ์คุณในระหว่างการพิจารณา ดังนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นดีที่สุด
 
- โดยปกติแล้วจะทราบผลภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นเอกสาร และสามารถรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนหลังรับทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ (ในกรณีเดินทางกับทัวร์ทางบริษัทจะแจ้งผลและส่งคืนเอกสารให้กับลูกค้าโดยตรง)
 
หมายเหตุ : 1. การตัดสินของสถานฑูตจะอยู่บนพื้นฐานของคำร้อง เอกสารสนันสนุน และการสัมภาษณ์ ถ้าโดนปฎิเสธวีซ่า ทางผู้จัดทำจะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้
2. สถานทูตในแต่ละประเทศจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอวีซ่าไม่เท่ากัน กรุณาสอบถามข้อมูลโดยตรงก่อนเพื่อความถูกต้อง
 

 

หาเรื่องเที่ยวแนะนำ

5 อันดับสถานที่สุดยอดของเมืองแห่งดอกไม้ สาย เซลฟีไม่ควรพลาด

อีสเตอร์หรรษา

5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า

Taiwan หลงใหล...ให้หลงรัก

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

yui.sdty-tour@gmail.com

02-2352564 / 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2023 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call