ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

  09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน LANMEI AIRLINES เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
  11.20 น. นำคณะเดินทางสู่เสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671
  12.35 น. เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่ต้องลงจากเครื่อง
  13.30 น. เดินทางต่อสู่เมืองเสียมเรียบ โดยสายการบิน LANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ671
  (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
  14.10 น. ถึง เมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่ำที่ยื่นออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้น

   

   

   


  เย็น รับประทานอาหารที่ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

   

   

   

   

   

  จากนั้น จากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ
  พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 •   วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET

  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  09.00 น. นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร นำคณะ เดินทางสู่ เมืองพระ นครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร

   


  ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนำให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน
  ***ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท ***
  (การขึ้นบอลลูน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดให้บริการจ้า)

   

   


  เย็น อิสระอาหารเย็นที่ NIGHT MARKET
  พักที่ โรงแรม Angkor Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
   

 •   วันที่สาม เสียมเรียบ-กรุงเทพ

  เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  08.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินLANMEI AIRLINES เที่ยวบิน LQ670
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ พนมเปญ ( เครื่องแวะที่กรุงพนมเปญประมาณ 1 ชม ลูกค้าไม่ต้องลงจากเครื่อง ) (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
  11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

  ***หมายเหตุ***รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
   

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินLANMEI AIRLINE น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 โล และโหลด
  สัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  -ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
  -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆตามรายการที่ระบุ
  -ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
  -ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมเสียมเรียบเอเวอร์กรีน หรือ เทียบเท่า
  -ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

   

   

   

  อัตราค่าบริการไม่รวม
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
   ***กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องขอวีซ่า VISA ON ARRIVAL กรุณาติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมกับเจ่าหน้าที่ก่อนสำรองที่นั่งทุกครั้ง
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
  การจองทัวร์ :
  • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)
  กรณียกเลิก :
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
  • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  เงื่อนไขอื่น ๆ :
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
  คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย


  • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call