ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
  23.50 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ U   ชั้น 4 CHINA EASTERN AIRLINE [MU] โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง
 •   วันที่ 2 เฉิงตู–ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน –จิ่วจ้ายโกว
  03.10 น.          ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE [MU] เที่ยวบินที่ QMU5036
  07.35 น.          ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว äบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ นำท่านผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ
   
  กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน สมัยราชวงศ์หมิง เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว
   
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  ที่พัก                JIUYUAN  HOTELหรือระดับเทียบเท่า4*
 •   วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(เที่ยวเต็มวัน)
  เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว”นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถโดยสารของอุทยาน เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้ “ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้” ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย” ท่านจะได้ชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน ต่อด้วย ทะเลสาบหมีแพนด้า และ ทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่งท่านจะตะลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ ไปต่อกันที่ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ปิดท้ายครึ่งวันเช้าด้วย น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก
   
  กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคารในอุทยานจิ่วจ้ายโกวหลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย โดยนั่งรถยาวตามเส้นทางจือจาวาเพื่อขึ้นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตร จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบห้าสี ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนั่งรถกลับตามเส้นทางเดิม เพื่อลงไปด้านล่างของอุทยานจิ่วจ้ายโกว นำท่านชม ทะเลสาบเสือ น้ำตกซู่เจิ้น และ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองชวนจู่
   
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  ที่พัก                JIUYUAN  HOTEL HOTELหรือระดับเทียบเท่า4*
 •   วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว–หวงหลง –เม่าเสี้ยน
  เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานหวงหลงหรือแอ่งน้ำมังกรเหลือง ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ แอ่งน้ำ และลำธารน้อยใหญ่ ที่มีสัตว์ป่าเล็กนานาชนิดที่มาอาศัยดื่มกินน้ำ พร้อมชมดอกไม้ป่านานาพันธุ์
   
  กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหาร นำท่านขึ้นสู่อุทยานหวงหลง เพื่อชมความมหัศจรรย์ของแอ่งน้ำที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ที่มีมากกว่า 4,600 แอ่ง ในแต่ละแอ่งมีความสูงประมาณ 1.5 – 4.5 เมตร และมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไป อาทิ รูปไข่มุก พระจันทร์เสี้ยว รูปสัตว์ต่างๆ และเมื่อน้ำในแอ่งต้องแสงอาทิตย์จะเกิดการสะท้อนของน้ำทำให้เรามองเห็นน้ำในแอ่งกลายเป็นสีแดง น้ำเงิน เหลือง เขียว คล้ายกับสีรุ้ง หรือเรียกว่า ธารน้ำ 5 สี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เม่าเสี้ยน
   
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
  ที่พัก                WESTQIANG HOMELAND HOTELหรือระดับเทียบเท่า4*
 •   วันที่ 5 เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า “เมืองสวรรค์ของจีน” อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี
   
  กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย บนถนน “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา
   
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปการแสดงชั้นสูงประจำมณฑลเสฉวนและของประเทศจีน ท่านจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่และตื้นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง) 
   
  ที่พัก                BERNCY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4*
 •   วันที่ 6 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดเหวินซู – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ)
   
  กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ** ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน
   
   หลังอาหารนำท่านสู่วัดเหวินซู วัดที่ใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวัดที่มีชื่อสียงมากที่สุดของมณฑล เสฉวน สร้างในราชวงศ์ถัง แต่ถูกไฟไหม้ในสมัยราชวงศ์หมิง เหลือแต่พระที่ทำด้วยเหล็ก 10 องค์ และต้นสนพันปี 2 ต้น ภายในวัดมีพระหล่อสัมฤทธิ์กว่า 100 รูป ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองเฉินตู 
   
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
   
  23.35 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE [MU] เที่ยวบินที่ QMU5035
  02.05 น.          เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (วันรุ่งขึ้น)
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  อัตรานี้รวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-CTU-BKK)ตามที่ระบุในรายการ
  - ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ
  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
  - ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์
  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ
  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
   
  อัตรานี้ไม่รวม
  - กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
  - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
  - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  - ค่ากระเช้าขึ้นลงอุทยานหวงหลง (ขึ้น 80หยวน / ลง 40 หยวน)
  - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
  - ค่าทิปเบล ใบละ 5 หยวน
   
      หมายเหตุ
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการและวันเวลา/เวลาไฟล์ทบินได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของ
      ลูกค้าเป็นสำคัญ/การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ/ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะ
      การชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท
      (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการ
      เปลี่ยนแปลงการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของ
      การสไตร์ค การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอ
      สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
      ราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/นอนห้องละ3ท่านราคา
      เดียวกับพักห้องละ 2 ท่าน ไม่มีการลดราคา
   
  เงื่อนไขการยกเลิก 
  -         ยกเลิกก่อนการเดินทาง30วัน หักค่าใช้จ่ายบางส่วนเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
  -         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  -         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
  -         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   
  บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกที่นั่งที่นั่งละ 1,000,000 บาท

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call