ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศสุวรรณภูมิ) – นครเซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก (ไม่ขึ้นชม) – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ช้อปปิ้งถนนนานกิง

   07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน

  10.45 น.Q บินลัดฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบินที่ TG664 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยนำท่านเข้าสู่ตัว เมืองนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอไข่มุก (ไม่ขึ้นชม) ตั้งอยู่ในย่านผู่ตง หรือ เขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ เต็มไปด้วยตึกระฟ้า หอไข่มุกมีลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 ลูก 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง อิสระถ่ายรูปด้านกับหอไข่มุก หลังจากนั้นนำท่าน ขึ้นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีนระหว่างเส้นทางภายในอุโมงค์มีการตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจของสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก นำท่านสู่หาดไหว้ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก ที่เข้ามาทำการค้าและพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เจริญโดยสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบยุโรปอย่างงดงาม
   
  ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดินนานกิง แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่นำแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ 
   ที่พัก RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สอง นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
   
  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา, สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม “สะพานขาด” ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง นางพญางูขาว และชมสถูปโคมไฟ 3 ดวง ซึ่ง สะท้อนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบซีหูแห่งใหม่ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกใบชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นประวัตศาสตร์ อันก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป
   
  ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
   ที่พัก NEW CENTURY GUANGDIAN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สาม วัดพระจี้กง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลินซานต้าฝอ – นครเซี่ยงไฮ้

   เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดหลินอิ่งซิ่อ ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองหังโจว เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหลินอิ่งซื่อในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี
   
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              นำท่าน นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลินซาน (รวมรถเล็ก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร  หนัก 700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  หรือตามภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ จากนั้นเชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย , ชมศาลาฝานกง วัดหลินซาน  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้
   
  ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                  พักที่ RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

 •   วันที่สี่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  นำท่านสนุกสุดเหวี่ยงเต็มวัน ณ ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกันทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลังดิสนีย์และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กันที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆอาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ
  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชิลล์ๆ และ เล่นเครื่องเล่น แต่ละจุด
   
  ค่ำ       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   พักที่ RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ห้า วัดหลงหัว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระมารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย
   
  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
              สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ
  17.25 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665
  21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการเดินทาง 
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
   ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
   ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
   ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
   ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
   หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
   น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
  •  
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
   ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
   ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน / คน / วัน
   ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่า
  •  
   เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
    
  • เงื่อนไขยกเลิก
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน           คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
   ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน        ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
   ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน          คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
   ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน            ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call