ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)

   09.30 น.               คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

  12.25 น.               เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8344 
                                (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
  16.40 น.              เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่นตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม.อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้วนำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมงอยู่ในมณฑลหูเป่ย ใกล้กับเขื่อนสามผา เป็นเมืองที่ใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั่น เป็นเมืองที่มีประวัติกว่า 2,700ปีเริ่มจากสมัยฉู่กั๋ว  มีสถานที่สำคัญและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย
   
  ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                    

   พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 •   วันที่สอง กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เสินหนงเจี้ย-ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด-อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)-อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี

   เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชมภายนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน กำแพงเดิมสร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เสินหนงเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางรถจะวิ่ง ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ถนนสายนี้จึงถูกสร้างขึ้นในหุบเขาลึก ความยาวรวมกว่าสิบกิโลเมตร นำท่านเดินทางต่อสู่ เสินหนงเจี้ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ทางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 40 ได้มีมติให้ “เสินหนงเจี้ย” เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาตินี้ได้เข้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2016  เสินหนงเจี้ย ยังได้ชื่อว่าเป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร(神农氏)ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นบูรพกษัตริย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จีน ที่นี่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ยแล้วกว่า1,700 เมตร มียอดเสินหนงติ่งที่สูงสุด มีความสูงจากน้ำทะเล 3,105.4 เมตร ที่แห่งนี้มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ป่าไม้หนาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวัติโบราณกว่า 3,000 กว่าปี ก่อนจดบันทึกไว้ว่ามีคนป่าอาศัยอยู่ จึงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยังมีสัตว์ป่านานาชนิด ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือลิงขนทอง และหมีแพนด้า และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศที่บริสุทิ์) ตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้ การสูดหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์มีส่วนช่วยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ทำให้สมองมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น และมีอารมณ์ดียิ่งขึ้น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีต้นเดือนพฤศจิกายน
   
  เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูอาหารสารพัดไผ่
  บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร  มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ที่นี่มีดอกกล้วยไม้เต็มทั่วหุบเขา จึงได้ชื่อว่าหุบเขากล้วยไม้ เดินไปตามทางเดินริมหน้าผา  เห็นสะพานสวรรค์สร้างจากธรรมชาติอยู่กลางหุบเขา  น้ำตกที่ตกจากยอดสูงเหมือนเป็นภาพวาด  เสียงน้ำตกและเสียงนกร้องเหมือนเป็นเพลง ทำให้เพลิดเพลินและผ่อนคลาย
   
                                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเสินหนงถันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง เหยียนตี้( 炎帝 ) เทพกสิกร( 神农氏 )เสินหนงถังมีความหมายต่อทุกคนที่มีเชื้อสายที่เป็นคนจีน  เหยียนตี้ เป็นผู้ซึ่งทำให้คนจีนได้ตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งท่านเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จักเพาะปลูก รู้จักการอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเป็นชนเผ่าเร่รอน จัตุรัสแท่นที่บูชาสง่างดงาม สิ่งก่อสร้างหลักคือ องค์เทพกสิกร สูง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร พระเศียรเป็นวัว ลำตัวอยู่ในแผ่นดิน  ข้างแท่นที่บูชามีหินห้าสีเป็นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ สำหรับคนจีนถ้าได้มาที่เสินหนงเจี้ยจะต้องมาที่ เสินหนงถัง เพื่อมากราบไหว้สักการะบรรพบุรุษ  
   
   
                                นำท่านชม ต้นไม้พันปีที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สูง 48 เมตร มีเส้นผ่าสูงกลาง 2.8 เมตร ต้องมีมากกว่า 6 คนจับมือกันถึงจะกอดรอบต้นไม้ได้  และมีต้นไม้ที่เคยโดนฟ้าผ่ามีรูปองค์เทพกสิกรอยู่ตรงกลางต้นไม้ ผู้คนที่มาเยือนต่างกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
  ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

    พักที่ SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 •   วันที่สาม เสินหนงเจี้ย-อุทยานเทียนเยี่ยน-ผ่านชมที่ราบสีแดง“หงผิงฮั่วหลาง”-สะพานสายรุ้ง-อุทยาน จุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง)-หุบเขาเสินหนงกู่-สันเขาลิงทอง-เสี่ยวหลงถัง

   เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเทียนเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ประมาณ 926.24 ตารางกิโลเมตร ซึ่งยังคงเป็นวิวป่าไม้ดงดิบ เน้นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ รวมถึงต้นไม้แปลก ดอกไม้แปลก ถ้ำแปลก ยอดเขาแปลก วัฒนธรรมชนเผ่าแปลก ไว้เป็นหนึ่งเดียว ให้ท่านที่มาเที่ยวที่นี้ได้รับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เหมาะกับท่านที่ชอบเที่ยวแบบผจญภัย  นำท่าน ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง” ตั้งอยู่ที่เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มี 3 น้ำตก 4 สะพาน 5 ทะเลสาบ 6 ถ้ำ และ 36 ยอดเขา รวมกันเรียกเป็น ที่ราบแดง ตามตำนานบอกกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือ บริเวณที่เหยียนตี้ อยู่อาศัยนั่นเอง นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา(เอี้ยนจื่อยา) เมื่อยืนอยู่บนสะพานท่านจะได้เห็นวิวสวยงามระหว่างสองภูเขา 
   
  เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเสินหนงเจี้ย มีพื้นที่ 883.6 ตารางกิโลเมตร ยอดเสินหนงติ่งเป็นยอดสูงสุดของเสินหนงเจี้ย มีความสูงจากน้ำทะเล 3,105.4 เมตร เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทุกยอดทั่วหุบเขา ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาสูงสุดของเขตหัวจง(ภาคกลางของประเทศจีน) เป็นชื่อเรียกของ 4 มณฑลรอบๆแม่น้ำแยงซีเกียง ได้แก่ มณฑล เหอหนาน หูเป่ย หูหนาน และ เจียงซี ที่นี่ได้รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของป่าไม้เขตร้อนอย่างสมบูรณ์ ได้ชื่อว่าเป็น “ขุมทรัพย์สีเขียว” “คลังพันธุ์กรรมของพืช” “สวนสัตว์ธรรมชาติ” “สถานที่ลี้ภัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ฯลฯ เป็นอุทยานสำคัญที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเสินหนงเจี้ย  จากนั้นนำท่านชม หุบเขาเสินหนงกู่  สูงจากระดับน้ำทะเล 2,950 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นยอดสูงสุดของเสินหนงเจี้ย ถ้ายืนอยู่ที่จุดนี้มองไปรอบๆ ใต้หุบเขามียอดเขาเล็กๆใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไป เหมือนดาบ เหมือนฝ่ามือ
   
   
                               
                                จากนั้นนำท่านชม สันเขาลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทอง ที่นี่เป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เป็นที่อยู่อาศัยของลิงขนทอง เลยเป็นที่มาของชื่อสันเขาลิงทอง ยังมีน้ำตกลิงทองที่สวยงามเหมือนสร้อยเงินที่แขวนไว้ ได้รับการยกย่องให้เป็นวิวที่สวยที่สุดของมณฑลหูเป่ย เป็นแหล่งโอโซนตามธรรมชาติที่หายากในโลก ณ ปัจจุบันนี้
   
                                จากนั้นนำท่านชม เสี่ยวหลงถัง ให้ท่านชมความน่ารักของลิงขนทอง ซึ่งเป็นสัตว์สงวนที่หาดูได้ยากมีค่าเท่ากับหมีแพนด้า พวกมันอาศัยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300-3,000 เมตร มีขนสีทองสง่างาม ตาโต จมูกโด่ง ซึ่งหน้าของหงอคง ในหนังเรื่องไซอิ๋ว ก็ใช้หน้าของลิงนี้เป็นแบบอย่าง
                                หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน แต่หาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
  ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                     
   พักที่ SHENNONG SHANZHUANG  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 •   วันที่สี่ เสินหนงเจี้ย-เมืองตันหยาง-สุสานกวนหลิง-อู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น

   เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตังหยาง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของเมืองอี๋ฉาง ทิศตะวันออกติดเมืองเก็งจิ๋ว ทิศเหนือติดเมืองเซียงหยาง เป็นเมืองสำคัญอีกแห่ง ตั้งแต่โบราณ  มีประวัติกว่า 2,200 ปี  ปัจจุบันมีพื้นที่ 2,156 ตารางกิโลเมตร  มีประชาชน 4.8 แสนคน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานกวนหลิง หรือ สุสานกวนอู ตั้งอยู่ห่างจากตำบลตังหยางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 3 กิโลเมตร  เป็นสุสานที่ฝังร่างไร้ศีรษะของกวนอู เทพเจ้านักรบผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์และหาญกล้า ที่ได้รับยกย่องเทียบเท่าจักรพรรดิ  มีประวัติกว่า 1,700 ปี  เป็น 1 ใน 3 วัดกวนอูของประเทศจีน
   
  เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ขาหมูตันหยาง
   
  บ่าย                       นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำแยงซี เกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ  8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจียงฮั่น ซึ่งเป็นแหล่งย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  ค่ำ                      
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอู่ชาง            

                 ãพักที่ DORSETT WUHAN HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 •   วันที่ห้า วัดกุยหยวน-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ

   เช้า                        äรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

  นำท่านเดินทางสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว 300 กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ำกัน
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอู่ฮั่น
  14.35 น.               เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3057
                                (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  17.30 น.               ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  
   อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
   1.     ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
   2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 เป็นเงิน 1,500 บาท
   3.     ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
    **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
   4.     ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
   5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
   6.            น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
   7.     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
   การประกันไม่คุ้มครอง
   กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
   8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
   อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
   1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
   2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
   3.     กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน(เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
   กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
   4.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
   5.     ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
   เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน
   1.         ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
   2.         ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
   3.         ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 
  •  
   การยกเลิกการเดินทาง
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
       แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
       แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
   ·กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  •  
   ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
    คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
    รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
   ระโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                      
    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
    หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
    ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
    ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call