ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดพบกันเวลา) 20:00 น.

  21.00 น.       ต้อนรับคณะเดินทางบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D ใกล้ประตูทางเข้าที่2 เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความ สะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

  23.50 น.       คณะเดินทาง เดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG 622
 •   วันที่ 2 สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว - โอซาก้า

  07.20 น.คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ

  หลังจากผ่านพิธีกองตรวจคนเข้าเมืองและ กรมศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ มีเวลาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ล้างหน้าและแปรงฟัน ประมาณ 15 นาที อุณหภูมิประมาณ 05 – 12 องศา โดยประมาณการ

  สถานที่ที่ 1 ของวัน : พาท่านชมด้านใน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่มีเสาโทริอิ เรียงกันมากมายกว่า 2 พันต้น
   
  สถานที่ที่ 2 ของวัน : พาท่านชมบริเวณรอบ วัดคินคาคุจิ หรือวัดอิคิวซัง ชื่อที่เรียกกันอีกชื่อวัดทอง
  มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดโรกูอง ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด แรกเริ่มศาลาทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 เพื่อเป็นที่พักของโชกุนอาชิกางะ โยชิมิตสึ ต่อมาผู้เป็นบุตรชายได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซนสำนักรินไซ วัดถูกเผาทำลายหลายครั้งในระหว่างสงครามโอนิน ศาลาทองแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลานของโยชิมิตสึสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดกิงกากุ ปี พ.ศ. 2537 วัดโรกูอง รวมทั้งศาลาทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่สำคัญอื่นๆ ในเมืองเกียวโต ตัวศาลาทองทั้งหลัง ยกเว้นชั้นใต้ดิน ปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมีค่าอื่นๆ บนยอดหลังคาของศาลามีรูปหล่อทองคำรูปนกโฮโอ ในปี พ.ศ. 2493 ศาลาทองถูกเผาทำลายโดยพระวิกลจริต ศาลาที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ ของวัด
   
  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ** เมนู นาเบะหม้อไฟ **
  บ่าย     สถานที่ที่ 3 ของวัน : อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ – สะพานโทเง็ตสึเคียว
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า (ประมาณ 30 นาที) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสีตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ วัดป่าไผ่เทนริวจิ ซึ่งด้านหลังวัดจะเป็นทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่ ทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม แต่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของสะพาน Togetsukyo ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์อาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำสายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก ที่ซากาโน่นี้สามารถที่จะเช่าจักรยานและปั่นชมวิวเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆได้ หรือจะนั่งรถไฟท้องถิ่นของที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกัน ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเที่ยวอาราชิยาม่าก็คือเดือนเมษายนและประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เพื่อมาชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี และในเดือนธันวาคม ที่วัดป่าไผ่จะเปิดไฟในช่วงกลางคืน สามารถเข้าไปชมแสงสีได้ … จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (60 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 30 นาที)
   
  ป่าไผ่ มีบริการ รถลาก ให้ท่านได้ชมวิวตลอดทาง (ไม่รวมค่าบริการ) จากนั้นเดินไปยัง สะพานโทเง็ตสึเคียว ระหว่างทางท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับป่าไผ่ได้อย่างสวยงาม
   
  เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านาอาหารญี่ปุ่น
  ที่พัก     SARASA NAMBA HOTEL  หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
 •   วันที่ 3 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ศาลเจ้าสุมิโยชิ – หมู่บ้านอเมริกัน - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  สถานที่แรกของวันที่ 3 : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านใน)
  หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) เป็นแลนด์มาร์คของใครหลายๆ คนที่มาถึงโอซาก้า ไม่ไปไม่ได้ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1583 โดยนักรบไดเมียว นามว่า Toyotomi Hideyoshi โดยตั้งใจว่าให้ปราสาทนี้เป็นศูนย์รวมการปกครอง มีการใช้แรงงานคนนับหมื่นคนในการสร้างปราสาท ใช้เวลาสร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโครตโดยโชกุน Tokugawa Ieyasu ตัวปราสาทก็ถูกทำลาย แต่ก็มีการบูรณะใหม่ในสมัยโชกุน Tokugawa Hidetada (ลูกของ Ieyasu) เป็นการก่อสร้างปราสาทโอซาก้าครั้งที่ 2 การบูรณะเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1629 และต่อมาค.ศ. 1665 – 1868 มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปราสาท และเกิดการสู้รบ ปราสาทเสียหายหมดกลายเป็นเพียงเถ้าถ่าน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ และได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปในประสาทด้วย เป็นการก่อสร้างครั้งที่ 3 จึงได้สวยงามอย่างที่เห็นทุกวันนี้ ตัวปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด 8 ชั้น ในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์มีภาพเขียน ชุดนักรบโบราณ ตำราเก่า แสดงเรื่องราวความเป็นมาของตัวปราสาท ชั้นบนสุดของปราสาทเป็นจุดชมวิวเมืองโอซาก้าสามารถเดินได้โดยรอบ (ชมบริเวณด้านในของปราสาท)
  สถานที่ที่ 2 ของ วันที่ 3 : ศาลเจ้าสุมิโยชิ ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดญี่ปุ่น
  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชา เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 3 ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่น สถาปัตยกรรมของ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชา มีความโดดเด่นกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่น เพราะสถาปัตยกรรมเป็นแบบ Sumiyoshi-zukuri ซึ่งหลังคาจะลาดตรงไม่โค้งมนเหมือนศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่นและมีรั้วล้อมตัวของศาลเจ้าเอาไว้ เรียกว่า เป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยในญี่ปุ่นมีอีก 2 ศาลเจ้าที่มีลักษณะคล้ายที่นี่คือศาลเจ้าอิเสะ และศาลเจ้าอิซุโมะ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชา จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากศาลเจ้าอื่นที่จะหันหน้าไปทางทิศใต้ตามหลักฮวงจุ้ยของจีน
   
  สะพานโซริฮาชิ สะพานสีแดงทางเข้าศาลเจ้า
   
  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น เมนู บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น (เมนูอาหารมีให้เลือกกว่า 100 ชนิด อาทิเช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ และ อาหารทะเล ให้ท่านได้ปิ้งย่างอย่างสนุกและเพลิดเพลินกับการทาน และยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ซูชิ, ซาชิมิ, ราเมน, สปาเก็ตตี้อบชีส เสริฟพร้อมเครื่องดื่มน้ำอัดลม และเบียร์)
  สถานที่ที่ 3 ของ วันที่ 3 : หมู่บ้านอเมริกา แหล่ง รวบรวบแฟชั่น ย่านชิบุยะ ใจกลางโอซาก้า
  บ่าย            หลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกา เป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่น ความคิดสร้างสรรค์ เรียกได้ว่า หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า เป็นแหล่งรวมเด็กแนวของแถบนี้ จนได้รับฉายา Shibuya west มาครอง ด้วยประวัติยาวนานตั้งแต่ปี 1970 เริ่มจากการเป็นโกดังเก็บและขายสินค้าและเสื้อผ้ามือสองนำเข้าจากอเมริกา ในปัจจุบัน หมู่บ้านอเมริกา โอซาก้า กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัย ที่ประชันแฟชั่น กิจกรรมเจ๋งๆ การแสดง แหล่งช๊อปปิ้ง อันมีตั้งแต่ แฟชั่นแนว Street Ware แบรนด์เนม สินค้านำเข้าจากอเมริกา และไอเทมเก๋ชิค มากมาย รวมไปถึงร้านรวงอันเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ความสดใส สถาปัตยกรรมและการตกแต่งของที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่อันเหมาะจะใช้เวลาเที่ยวในยามบ่ายถึงค่ำในโอซาก้า
   
   
  สถานที่ที่ 4ของ วันที่ 3 : ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง
   
   
  ดองกี้โฮเต้ ให้ท่านได้เลือกซื้อขนม ใบชาได้จากที่นี่
   
  เย็น        รับประทานอาหารเย็น เมนูชาบูบุฟเฟ่ต์ ณ ร้าน SHABU TEI
  ที่พัก     SARASA NAMBA HOTEL  หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
 •   วันที่ 4 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน

  เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว เต็มวัน อาทิเช่น
  1. UNIVERSALL STUDIO สนุกได้ทั้งวัน ค่าเข้าประมาณ 8,600 เยน ต่อ ท่าน (หรือประมาณ 2,500 บาท)
   
   
  2. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุดอลังการ ไคยูกัง ค่าเข้าประมาณ 2,300 Yen/Pax (ประมาณ 650 บาท)
   
   
  3. ตึก UMEDA SKY BUILDING ให้ท่านได้ ชมวิว บนหอคอย (ค่าลิฟท์ประมาณ 700 เยน หรือ ประมาณ 200 บาท)
   
  เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ​ร้านอาหาร เมนู เซทเมนู
  ที่พัก     SARASA NAMBA HOTEL  หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
   
 •   วันที่ 5 โอซาก้า - ตลาดคุโระมง - รินกุ เอาท์เลท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่า และหอมหวานกว่าบ้านเรา นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมีพวกร้านขายของกุบกิบแทรกตัวอยู่บ้าง เช่น อุปกรณ์ทำครัว เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตลาดนี้ ก็คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถิ่น ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบ้านๆ อินดี้ๆหน่อยซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นๆ ไปจนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อย่างเช่นพวก KitKat กลูลิโกะ รสต่างๆ ประมาณนี้ก็มีให้เลือกเยอะ
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ
  14:00 น. นำท่านเดินทางไปยังสนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า
  15:00 น. ถึงสนามบินคันไซ ทำการเช็คอินและตรวจเช็คสัมภาระ พร้อมโหลดกระเป๋า
  17:25 น. คณะเดินทางออกจาก สนามบินคันไซ เที่ยวบินที่ TG 673
  22:00 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความสนุกและความประทับใจ
  หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
  สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามวิ่งรถเกิน 12 ชั่วโมง ต่อวัน
 •   อัตราค่าบริการ / เงื่อนไขการเดินทาง / เอกสารที่ใช้ในการยื่น

  ราคาทัวร์รวม

  -  ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมคณะ *** กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ***
  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  - ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
  - ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง
  - ค่ารถบัสปรับอากาศ รับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม และกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องบินน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ดังนี้
  - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ท่านละ 1,000,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
  - ไม่รวมค่าขนส่ง (เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน)
  - น้ำดื่ม 2 ขวด / ท่าน / วัน
   
  ราคาทัวร์ไม่รวม
  - ค่าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ 2,000 เยน ต่อท่าน หรือประมาณ 600 บาท
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กิโลกรัม)
  - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ตัวอย่าง ราคาทัวร์ 1,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คือ 1,000/97% = 1,030.93 บาท) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ตัวอย่าง ราคาทัวร์ 1,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คือ = 1,030.93 บาท ดังนั้นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คือ 1,030.93 x 7% = 72.165 บาท)
  หมายเหตุ
  - จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน หากน้อยกว่า 20 ท่าน
  - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
  - ขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทางโดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
  - ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)
  โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  - รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  - หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  - ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
  - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
   
  กรณียกเลิกการเดินทาง
  - แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  - ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
  - ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  - ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  - กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
  - ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call