ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) – หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน – โรงแรม

   05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยสไมล์ (International counter) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

  07.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8196
                  สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
  14.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ (โอกินาว่า) ประเทศญี่ปุ่น *เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.*
  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน (Mihama American Village) ศูนย์รวมแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่ สร้างให้บรรยากาศคล้ายแหล่งช็อปปิ้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา ตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่า เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสิ้นค้าหลากหลายสไตล์ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งแหล่งให้ความบันเทิง เช่น ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ โรงภาพยนต์ บาร์ เกมส์เซ็นเตอร์ ร้านอาหาร คาราโอเกะ เป็นต้น
   
  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร
                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Royal Hotel Zanpamisaki หรือ Southern Beach หรือเทียบเท่า
   
 •   วันที่สอง ผามันซะโมะ – ร้านโอกาชิ โกเต็น - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - เกาะโคริ – โรงแรม

   เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                  นำท่านเดินทางสู่ ผามันซะโมะ (Cape Manzamo) สามารถรองรับคนที่ไปเยือนได้ถึง 10,000 คน จึงเป็นที่มาของชื่อ มันซะโมะ รูปร่างของหินลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวันออก มีความสูงชันกว่า 20 เมตร เป็นจุดเด่นที่ผู้มาเยือนต้องถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก
   
                                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านโอกาชิ โกเต็น (Okashigoten) ร้านขายขนมที่มีชื่อเสียงมากในโอกินาว่า มีความเก่าแก่เป็นเจ้าแรกที่ขายทาร์ตมันม่วง ที่เป็นของฝากขึ้นชื่อถ้าหากได้มาเยือน สามารถชมโรงงานผลิตทาร์ตมันม่วงได้ด้วยนอกจากนี้ภายในร้านขายขนมที่ทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใช้ภายในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นมันม่วง สับปะรด
  เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
                                  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ตั้งอยู่ภายใน Ocean Expo Park เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จุดเด่นของที่นี่คือ แท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) เป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในแท็งก์นี้มีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬ และปลากระเบนราหู อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่อาศัยตั้งแต่บริเวณน้ำตื้นถึงนอกทะเลคุโระชิโอะจนกระทั่งท้องทะเลลึก หลากหลายสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเหล่านี้ล้วนทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมตื่นตาตื่นใจ ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ มีที่จัดการแสดงปลาโลมาแสนรู้ (Okichan Theater) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที **กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อนเข้าชม ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
                                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะโคริ (Kouri Island) เกาะสวยที่ล้อมรอบด้วยทะเลสีเขียวมรกต มีชายหาดทะเลน้ำตื้นที่สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย จุดเด่นระหว่างการเดินทางไปยังเกาะโคริ คือ สะพานโคริ เป็นสะพานที่เชื่อมจากแผ่นดินหลักของโอกินาว่า มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโอกินาว่า ระหว่างที่ขับรถข้ามสะพานก็สามารถชมวิวทะเลรอบด้านได้ ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยม
  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร
                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Mercure หรือ Double Tree by Hilton Naha Shuri Castle หรือ Nahana หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สาม ปราสาทชูริโจ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ -โรงแรม

   เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริโจ (Shurijo Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage เมื่อปี 2000 ปราสาทชูริเดิม ได้สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 ในราชวงศ์ของอาณาจักรริวกิว (The Kingdom of Ryukyu) ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ภายหลังการรวมเป็นหนึ่งเดียวของราชอาณาจักรริวกิว สถานที่แห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของทั้งการเมือง, การทูต การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมในยุคสมัยของราชอาณาจักรริวกิว อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน(Shureimon Gate) และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะที่งดงามอีกด้วย
                  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa world) นำท่านชมสถานที่ไฮไลท์ คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด (Gyokusendo Cave) เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยธรรมชาติ ที่กำเนิดขึ้นเมือ 300,000 ปีก่อน มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมระยะทางเดินยาว 850 เมตร ตลอดทางเดินเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดเล็กใหญ่ จัดไฟไลท์อัพสว่างไสวสวยงามให้สามารถเดินชมได้ ภายในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลา และที่นี่ยังมี “ถ้ำคาเฟ่” อีกด้วย
   
  เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นสุราอาวาโมริ (Awamori factory) โรงกลั่นสุรายี่ห้อ อาวาโมริ เป็นสุรากลั่นชนิดแรกของญี่ปุ่นเป็นของขึ้นชื่อของโอกินาว่า ใช้ข้าวไทย (พันธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลัก ในศตวรรษที่ 15 ชาวริวกิวได้รับวิธีการกลั่นเหล้าขาวจากชาวสยามจากการติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา และนำมาปรับกรรมวิธีให้เข้ากับภูมิอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 22 องศา สุราอาวาโมริเมื่อใช้เชื้อราจากโคจิดำมาย่อยหมักข้าวแล้วนำไปบ่มในไหดินเผาหลายสิบปี ผลลัพธ์ที่ได้คือสุรารสนุ่มนวลชั้นดีที่ต่างจากเหล้าขาวในแบบไทยโดยสิ้นเชิง
                  นำท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (Kokusai street) เป็นถนนสายหลักของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตร ถนนช็อปปิ้งแห่งนี้ได้รับฉายาว่า “1 ไมล์มหัศจรรย์” ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายเสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเก่า ร้านของที่ระลึก ร้านของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างอิสระ
  ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร
                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Mercure หรือ Double Tree by Hilton Naha Shuri Castle หรือ Nahana หรือเทียบเท่า
   
   
   
   
   
   
 •   วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง ในโอกินาว่าเต็มวัน (ไม่มีรถบัสให้บริการ)

   เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               **อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน**ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ ค่าเดินทางไม่รวมในค่าทัวร์ มีไกด์แนะนำการเดินทาง **
  ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า หรือทดลองนั่ง ยูอิ เรล (YUI RAIL) รถไฟโมโนเรลแห่งแรกในโอกินาว่าที่เริ่มจากสถานที่สนามบินนาฮะ ถึงสถานีชูริ ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองนาฮะได้อีกด้วย
                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Mercure หรือ Double Tree by Hilton Naha Shuri Castle หรือ Nahana หรือเทียบเท่า 
 •   วันที่ห้า ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ตลาดปลา – อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

   เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ (Naminoue Shrine) ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงของชายหาดนามิโนะอุเอะ และเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในระดับสูงสุดอีกด้วย ศาลเจ้านามิโนะอุเอะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่อยู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นราชอาณาจักรริวกิว ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นศาลเจ้าชินโตหลักของโอกินาว่า ที่ได้รับการจัดการดูแลเป็นพิเศษ และเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า
                  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (Tomariiyumachi Fish Market) ตั้งอยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนาฮะ เป็นตลาดปลาที่มีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่า รวมถึงสาหร่ายโมซุคุแบบขายส่ง ซึ่งถ้ามาได้จังหวะพอดียังสามารถชมการขนย้ายปลาได้ผ่านกระจกใส ในแต่ละวันมีปลาเข้ามาที่นี่โดยเฉลี่ย 20 ตัน และอาจสูงถึง 50 ตันในวันที่จับได้มาก โดย 70% ของทั้งหมดเป็นปลาทูน่า ที่ตลาดปลานี้มีร้านขายปลาสดอยู่หลากหลายร้าน เมนูแนะนำคือทูน่าซาชิมิ และข้าวหน้าปลาทูน่า ซึ่งชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล
  เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
                  นำท่านเดินทางสู่ อาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibinaa) เป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาฮะ รวบรวมร้านไว้กว่า 60 ร้าน มีขายสินค้าแบรนด์ดังระดับพรีเมียมที่หลายๆคนรู้จัก นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้าระดับธรรมดาแบบหลากหลาย เช่น รองเท้า เครื่องประดับ สินค้าเกี่ยวกับกีฬา เสื้อผ้าเด็ก และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ทุกคนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและศูนย์อาหารอีกด้วย
  **สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาฮะ**
  19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาฮะ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE8198
  22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
 •   อัตราค่าบริการ

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ
  5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
  6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 15,000 บาท
  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

   

 •   เงื่อนไขการยกเลิก
  กรณี ยกเลิกการเดินทาง
  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 15,000 บาท
  แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
  แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
   
  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
  ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 20,000 บาท
   
   
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
  จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
  ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
  (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  (4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
   
   
   
  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
  2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

      

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call