ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก สนามบินดอนเมือง
  21.00น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
  23.55น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่XJ600
  เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง ที่นั่งระบบสุ่มทุกที่นั่ง (Random) โดยสายการบิน
 •   วันที่สอง สนามบินนาริตะ - เมืองซาวาระ – โรงแรม ออนเซ็น
  08.00น.    เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ *เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.*
               (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... นำท่านเดินทางสู่เมืองซาวาระ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซาวาระเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยเอโดะเป็นศูฯย์กลางการขนส่งข้าวผ่านคลอง รู้จักกันในชื่อว่า เอโดะน้อย (Little Edo) ปัจจุบันยังเหลือการค้าขายที่เก่าแก่ให้เห็นอยู่ ที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิม และอาคารเก่าแก่ที่เหลืออยู่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่และทำธุรกิจ
                  ที่เมืองซาวาระเป็นฉากประกอบละครดังอย่าง Rising sun นำแสดงโดยพระนางคู่ขวัญ ณเดช และญาญ่า และภาพยนต์ไทยเรื่อง ฟัตจังโตะ นำแสดงโดย บอยประกรณ์ และยิปโซ ด้วย ที่นี่มีสะพานข้ามคลองหลายจุด แต่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือ สะพานจาจา (Ja Ja Bridge) ที่มีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้ง 2 ด้าน เดิมเคยเป็นสะพานส่งน้ำในสมัยก่อน (ไม่รวมค่าล่องเรือชมเมืองซาวาระ ท่านละ 1,300 เยน) ตรงสะพานนี้ใกล้กับบ้านของคุณ อิโนะ ทาดาทา ซึ่งเป็นผู้สำรวจและทำแผนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก (ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ ท่านละ500 เยน)
   
  เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
                   จากนั้นนำท่านเดินสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLET) ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ   เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
           
                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
  ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ขาปู
                   หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  large_onsen_mark  แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)
 •   วันที่สาม ลานสกี – หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุซะ
  นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่ทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีมุมมองที่ดีในการชมภูเขาไฟ บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่ส่วนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก
                   (รวมค่ากระดานเลื่อน **ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี**)
                   จากนั้นนำเดินทางสู่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ ในวันฟ้าใสท้องฟ้าเปิด เราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย
                   จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
   
  เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
                   นำท่านเดินทางไปนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ โคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด ชื่อ ประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารนั้น มีชื่อว่าถนน นากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย 
   
  ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร
                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 •   วันที่สี่ เมืองคาวาโกเอะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเก่าคาวาโกเอะ ได้รับฉายาว่าเป็น Koedo Kawagoe หรือเอโดะน้อย (Little Edo) เดินถนนถนนคุราซุคุริ (Kurazukuri) ถนนเส้นหลักที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนสมัยเอโดะที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี บนถนนเส้นนี้สามารถเห็น หอระฆัง (Bell Tower) หรือ โทคิโนะคาเนะ (Toki no Kane) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะที่เดินผ่านไปต้องแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกหนึ่งที่ขึ้นชื่อของคาวาโกเอะคือตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho (Candy Alley) เป็นตรอกที่เต็มไปด้วยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ให้กลิ่นอายดั้งเดิมของญี่ปุ่น และได้ความรู้สึกเหมือนกลับไปสมัยเป็นเด็กอีกครั้ง หากใครมาเที่ยวคาวาโกเอะไม่ควรพลาด
   
  เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่านดัง ชินจูกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MARTหรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลาย
   
  ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมTOKYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 •   วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
  เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
               **สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ**
  09.15น.    ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601
  14.00น.    ถึงสนามบินดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
   
  หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....
 •   อัตราค่าบริการ / เงื่อนไขการจอง
  อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                                                
  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม       
     ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
     ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
     ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
   
  หมายเหตุ
  1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
  2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  3.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะ
  5.       ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
  6.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  7.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  ·        กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก 15,000 บาท
  ·        ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  กรณี ยกเลิกการเดินทาง
  ·        แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  ·        แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 15,000 บาท
  ·        แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
  ·        แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
  ·        ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  ·        กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
  ·        ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 20,000 บาท
  เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
  จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
  ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
  (1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  (2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  (4) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
  2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call