ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
  22.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
   
  01.00 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL300

  สายการบินมีบริการ จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)

   

   
  *** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***
 •   วันที่ 2 พระพุทธรูปยืน อุชิคุ - AEON TOWN SHOPPING MALL
  09.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
   
  ** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **
   
  เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  หลังอาหารกลางวัน นำท่านนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ปี คศ.1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊ค ว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปหล่อจากทองสัมฤทธิ์ ปางยืน ที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 120 เมตร ด้านในมีสถานที่สามารถนั่งเขียนบทสวดมนต์ และมีองค์พระพุทธรูปจำลอง (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน 700 เยน)
   
  ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอิออน มีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า อุปโภค บริโภค ขนมขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้น 
   
  ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
   
  ที่พัก         FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 3 ศาลเจ้าฮานิทสึ-ทะเลสาบ Goshiki-numa-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ-ภูเขาอีโมริ (Iimori Hill)-อิสระช้อปปิ้ง ดองกิโฮเต้ (Don Quijote)
  เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  จากนั้น นำท่าน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ศาลเจ้าฮานิทสึ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ก่อนถูกเผา และภายหลังได้รับการบูรณะซ่อมแซม ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงาม และการเพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีความสวยงามที่แปลกตาไปอีกบรรยากาศ
   
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางชม Goshiki-numa เป็นกลุ่มของทะเลสาบภูเขาไฟห้าแห่งตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาบันไดในใจกลางย่านทะเลสาบของบันได - โกจุน Kitashiobara ฟูกูชิม่าประเทศญี่ปุ่น Goshiki-numa ก่อตัวขึ้นเมื่อ Mount Bandai ปะทุขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 1888 จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค์ แห่งเมืองฟุกคุชิมะ ทะเลสาบอินาวะชิโระ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามน้ำใส จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะท้อน ราวกับกระจกสวรรค์เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในการมาถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างๆมากมายเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติบันไดอะซะฮี  จังหวัดฟุคุชิมะ เหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพเก๋ๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี หรือหน้าหนาวก็ให้ความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
   
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทซึรุกะ หรือปราสาทนกกระเรียนขาว ซึ่งที่นี่เป็นมากกว่าปราสาท แต่เป็นเสน่ห์ของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานกับตำนานความกล้าหาญของเหล่าซามูไรนักรบ ชุดสุดท้ายของญี่ปุ่น ทัศนียภาพรอบๆเป็นคูน้ำล้อมรอบ หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุม ขาวโพลนสมศํกดิ์ศรีปราสาทกระเรียนขาว  ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปบริเวณรอบๆปราสาท (หากต้องการเข้าชมปราสาทจะมีค่าใช้จ่ายต่างหากท่านละ 600เยน)
   
  เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  จากนั้นนำท่านชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ภูเขาอีโมริ (Iimori Hill) เป็นภูเขาที่อยู่ใกล้กับเมือง Aizuwakamatsu จังหวัดฟูกูชิม่าประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานที่สำคัญในการฆ่าตัวตายของสมาชิกของ Byakkotai ในสงคราม Boshin ภูเขาอีโมริ (Mt.Iimori-yama) จะเป็นถนน 2 ข้างทางมีร้านอาหาร ขนมของกิน ของเล่นขาย เราเดินตรงเข้าไปด้านในเพื่อขึ้นไปด้านบนเขาชมวิวเมือง Aizu-Wakamatsu มุมสูง นอกจากนี้จะพาชม ความไม่ธรรมดาของ วัดซาเซเอโด (Sazaedo) สร้างขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2339 บนภูเขาอีโมริ (Mt.Iimori-yama) ของเมืองไอซุวากามัตสึ แห่งจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) เป็นวัดที่มีอาคารเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดสามชั้น มีความสูงถึง 16.5 เมตรเลยเชียว เดิมมีรูปปั้นพระพุทธรูปจำนวน 33 รูปหรือที่เรียกว่า Kannon ตั้งอยู่ตามบันไดลาด สามารถเดินวนชมวัดได้
   
  จากนั้นนำทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง ร้านดิสเคานท์สโตร์ชื่อดัง ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า "ดองกี้" เพราะมีสินค้าเรียงรายเยอะมากๆ เรียกได้ว่ามีวางขายเกือบทุกอย่าง 
  เพลิดเพลินช้อปตามอัธยาศัย
   
  ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
   
  ที่พัก         FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 4 หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ Ouchijuku-เที่ยวอิสระในเมืองนิกโก้(Nikko)-ศาลเจ้าฟูทาระซัง-ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ
  เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง
   
  เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  จากนั้นนำท่านเที่ยวอิสระภายในเมือง นิกโก้ (Nikko) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เช่น ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu) และวัดรินโนจิ(Rinnoji) เพราะในอดีตนิกโก้เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายชินโต ทำให้มีศาลเจ้าและวัดที่สวยงามหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามที่อุทยานแห่งชาติโอคุนิกโก้(Okuniko) ที่มีทั้งภูเขาและทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมความงดงาม ศาลเจ้าฟูทาระซัง Futarasan Shrineศาลเจ้าแห่งนี้นี่มีอายุกว่าพันปี ศาลเจ้าฟูทาระซังนั้นก่อตั้งขึ้นในปี 782 โดย Shodo Shonin พระสงฆ์ผู้นำพุทธศาสนาเข้ามายังเมืองนิกโก้ เป็นสถานที่สักการะเทพเจ้า 3 องค์ คือ โอกูนินูชิ ทาโงริฮิเมะ และอาจิซูกิตากาฮิโกเนะ โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพอันศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาทั้งสามแห่งเมืองนิกโก้ คือ ภูเขานันตาอิ (Mount Nantai) ภูเขาเนียวโฮะ (Mount Nyoho) และภูเขาทะโระ (Mount Taro) มีบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิ มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และยังสามารถมองเห็นห้องโถงหลักซึ่งอยู่ทางด้านหลังอย่างใกล้ชิด ส่วนที่ห่างออกไปอีกราวกิโลเมตรจะมี สะพานชินเกียว (Shinkyo Bridge)อยู่ในบริเวณศาลเจ้าฟูทาระซัง
   
  จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ (Lala Garden Tsukuba) ซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ของเมืองอิบารากิ ภายใน นอกจากมีสินค้ามากมายหลายชนิดทั้ง Uniqlo ABC MART Daiso ยังมีร้านอาหารและโซนเด็กเล่นอีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในซุปเปอร์แห่งนี้ตามอัธยาศัย
   
  ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
   
  ที่พัก         TSUSUBA หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
  เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
   
  08.00 น.      ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อน เที่ยวบินที่ SL301
   
  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)
   
  สายการบินมีบริการ จำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)

  16.15 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
   
  โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
   
  ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **
   
  ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
   
 •   อัตราค่าบริการ / เงื่อนไขการเดินทาง / เอกสารที่ใช้ในการยื่น
  อัตราค่าบริการรวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
  - ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
  - โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
  - ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
  - ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
  - ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
  - ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
  - หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
  - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
  - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
   
  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  - กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
  - การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  - หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
  - หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
   
  กรณียกเลิกการเดินทาง
  ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)
   
  หมายเหตุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
   
  จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
  1.     ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
  2.     สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3.     ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
  4.     กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)
   
  คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  1.     หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
  2.     กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3.     ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4.     เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
   
  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
  - ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  - เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  - กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
  - รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
  - การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
  - กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
  - มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
  - ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
  - กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  - สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
  - เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการหากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
  - บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
  - กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
  - กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
  - หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแลหนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
  - กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call