ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   20.00 น.           พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D                     เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

  23.45 น.           เดินทางสู่ สนามบิน ชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
 •   วันที่2 สนามบินชิโตเซ่-หมู่บ้านไอนุ-จิโกกุดานิ-โนโบริเบ็ทสึ-ภูเขาไฟอุสึ-สวนหมีโชวะชินซังทะเลสาบโทยะ

   08.30 น.           เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่นี่มีทั้งบ้านจำลอง และพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ดึกดำบรรพ์ให้ท่านได้เลือกชม หรือเดินถ่ายรูปกับบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าไอนุ หรือช้อปปิ้งซื้อของฝากแบบพื้นบ้าน กันตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มี ชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ชม “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่ กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมี ศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทยะ  เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุสึ ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน
   
                          นำท่านสู่ “สวนหมีโชวะชินซัง” เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับ100ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ำตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่เกิดจากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่น อุดมด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ และน้ำแร่ธรรมชาติ
  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  ที่พัก               Toya Sun Palace Hotel                                                                          หรือเทียบเท่า
  ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าการอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
 •   วันที่3 โทยะ-คลองโอตารุ-นาฬิกาไอน้ำ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ช้อปปิ้งซาไคมาจิ ซัปโปโร-ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ-บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด

   เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

                          ท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการ ประมงที่มีชื่อเสียงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น นำท่านผ่านชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุในสมัยก่อนคลองโอตารุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศด้วยส่งผลให้บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างใน เมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน
  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นี่มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองใหม่ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรี ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ในตัวอาคารทั้ง 3 ชั้น เต็มไปด้วยกล่องดนตรี ทั้งที่จัดแสดงไว้และของที่ระลึกจากโอตารุที่มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน ในวันหยุดจะมีโชว์กล่องดนตรี และหีบเพลงเป็นรอบๆ ให้ฟังเพลินๆ ด้วย นอกจากนี้ที่ชั้น 3 ยังสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรีได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เลือกเพลงโปรด หากล่องใส่และเลือกตุ๊กตาเซรามิกที่จัดไว้ เสร็จแล้วก็นั่งประกอบเป็นกล่องดนตรีของตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย(ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังมีการประยุกต์เอาเพลงจากกล่องดนตรี มาอัดใส่ เป็นซีดี มีทั้งเพลงญี่ปุ่น และเพลงสากล นอกจากนี้ท่านยัง สามารถส่งเป็นซีดีโปสการ์ดได้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง “ถนนซาไคมาจิ” ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกในตึกแถวโบราณ โดยเฉพาะร้านขายเครื่องแก้วจะมีมากเป็นพิเศษ มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้วให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด สโนว์แมน แก้วน้ำ แจกัน ถ้วย พวงกุญแจ ตะเกียงให้เลือกอย่างจุใจ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร..... นำท่านช้อปปิ้งกันต่อกับย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า
  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดนานาชนิด พร้อมขาปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโด /ปูทาราบะ /ปูขน /ปูซูไว และอาหารปิ้งย่างนานาชนิด 

  ที่พัก   New Otani Hotel Sapporo                                                                               หรือเทียบเท่า

 •   วันที่4 ตลาดเช้านิโจ-สวนโอโดริ-อาคารัฐบาลเก่า-โรงานช็อกโกแลต-มิตซุย เอ้าท์เล็ต

   เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศ Nijo Market ตลาดปลายามเช้าของเมืองซัปโปโรมีปลา กุ้ง ปู หลากหลายชนิด และอาหารทะลสดๆ มากมายจาหน่าย โดยจะมีบริการพร้อมปรุงสด อาหารทะเลต่างๆ ไว้คอยให้บริการตามอัธยาศัย
  ผ่านชม โอโดริพาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโรเป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนนสำหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักทุกปี ในฤดูหนาว ผ่านชมทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) เป็นหอคอยส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ สูง 147.2 เมตร ด้านบนเป็นจุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูง 90 เมตร จึงมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมือง ซัปโปโรไ ด้อย่างเต็มตา
   
  ผ่านชม หอนาฬิกา เอกลักษณ์เด่นของเมืองซัปโปโร และเป็นสถานที่อ้างอิงนิยายรักและเพลงอมตะตลอดกาลของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างและออกแบบ ให้เป็นสถาปัตยกรรมของอเมริกัน
  นำท่านเยี่ยมชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 โดยใช้อิฐไปกว่า 5 ล้านก้อน อ อกแบบในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมตซาซูเซตส์ โดยตึกหลังนี้ใช้เป็นที่ทำ การรัฐบาลฮอกไกโด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 เป็นเวลากว่า 80 ปีก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารทำการหลังใหม่ ปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยบางห้องยังจัดแสดง เรื่องราวความเป็นมาของเมือง ข้าวของโบราณ และสัตว์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดนำท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ เป็นโรงงานที่ผลิตชอคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่  จึงดูเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไป ให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้
  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มิตซุยเอ้าท์เล็ตให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิโตเช่
  ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก   New Otani Hotel Sapporo                                                                               หรือเทียบเท่า

 •   วันที่5 ซับโปโร-สนามบินชิโตเซะ-เดินทางกลับกรุงเทพ

   เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิโตเซ่
  10.45               เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 671
  16.15               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  อัตราค่าบริการนี้รวม
   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ (สายการบินไทย)
   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
   โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
   ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น
   ค่าบริการนำทัวร์โดยไกด์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
      ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี)
      ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
      ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะ 2,000 เยน ต่อท่านต่อทริปการเดินทาง
      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะ แล้วแต่ความพึงพอใจ
   เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
      กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทางPassport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
   ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสำรองยานพาหนะได้
   ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะต้องซื้อตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริษัท เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของตั๋วที่ออกมาจากทางสายการบิน 
   เงื่อนไขการยกเลิก
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์   
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป  - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์   
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
   หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาพลม,ฟ้า,อากาศและสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้นเพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call