ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคกลาง ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดมหาธาตุ-วัดราชบูรณะ-วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร-ล่องเรือชมวัดพนัญเชิงวรวิหาร-วัดพระศรีสรรเพชญ์-วัดไชยวัฒนาราม-วัดพุทไธศวรรย์-วัดมเหยงคณ์-ตลาดน้ำ อโยธยา
  •  05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIPมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   (30 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง)
    
   05.30 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
   07.30 น.   เดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้าง ขึ้นในสมัยอยุธยา  ตอนต้น ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุด ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้ามากราบไหว้ พระพุทธชัยมงคล พระประธานของวัดที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ มีความเชื่อที่เล่ากัน มาว่า หากใครไหว้พระพุทธชัยมงคลก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิต มีเมตตามหานิยม หรือการให้อภัยทาน อีกทั้งยังทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน และค้าขายเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง วัดมหาธาตุเป็นหนึ่งในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุแล้วยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย มีสิ่งที่โดดเด่นคือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ เป็นพระพุทธรูปหินทราย  เหลือแค่ส่วนเศียรแต่องค์พระนั้นหายไป เศียรพระพุทธรูปเป็นศิลปะอยุธยาวางอยู่ ในรากโพธิ์ข้างวิหาร มีความงดงามแปลกตา จนกลายเป็นสิ่ง  มหัศจรรย์ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดราชบูรณะ จัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุด เป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัด วัดราชบูรณะ โด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองในกรุพระปรางค์ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2499 มีกลุ่มโจรลักลอบขุดกรุภายในพระปรางค์ ชิงสมบัติมากมายที่อยู่ภายใน ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง วัดหน้าพระเมรุหรือวัดพระเมรุราชิการาม สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่พม่าใช้ตั้งถิ่นฐานบัญชาการ จึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ มีหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ ซึ่งคงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ปราสาททอง รวมถึงพระพุทธรูปซึ่งมีความเก่าหลายร้อยปีหลายองค์ซึ่งอยู่ภายใน
   กลางวัน     ä ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัวและแวะสักการะพระพุทธ  ไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ที่ วัด
   พนัญเชิงวรวิหาร
   เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
    
                    แบบมหานิกาย มีจุดเด่นคือ พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ซึ่งเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยา และเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตก ได้ปรากฏคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพนับถือของชาว  จีนมากโดยเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ทำให้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนให้หลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมาก
   บ่าย           นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา สมัยก่อนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอู่ ทอง ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถนาถมาบูรณอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร จุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตกของวัดนำท่านไปยัง วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกของเกาะเมือง ในอดีตวัดไชยวัฒนา  รามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงสมัยอยุธยาและยังเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) ภายในวัดมี “พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ” เป็นปรางค์ประธานของวัด ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้งสี่มุม ยอดขององค์ปรางค์ นำท่านสักการะ วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โต มีชื่อเสียง และสำคัญที่สุดในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ภายใต้ศิลปะแบบขอม รวมอายุนับตั้งแต่ปีก่อถึงปัจจุบัน 665 ปี (พ.ศ. 2561) เป็นอีกวัดที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายหลังจากกรุงแตก นำท่านไปยัง วัดมเหยงคณ์ มีชื่อมาจากภาษาบาลีว่า “มหิยังคณ์” แปลว่า ภูเขาหรือเนินดิน นอกจากนั้น ชื่อ มเหยงคณ์ ยังเป็นชื่อสถานที่และพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศศรีลังกา เรียกว่า “มหิยังคณ์เจดีย์” หลังจากสิ้นกรุงศรีอยุธยา วัดมเหยงคณ์ถูกทอดทิ้งให้รกร้าง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนวัดมเหยงคณ์เป็นโบราณสถานของชาติและได้เข้ามาบูรณะฟื้นฟูดินแดนกลุ่มอโยธยา ทำให้สภาพของวัดมเหยงคณ์ที่เปรียบเสมือนทองคำจมดิน ได้รับการขัดสีฉวีวรรณให้สุกปลั่ง
   16.00 น.   อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดน้ำอโยธยา ด้วยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไป ถึงภาพวิถีชีวิตไทยแบบย้อนยุคที่ผสมผสานกับยุคสมัยใหม่อย่างลงตัว ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 300 ร้านค้า พลาดไม่ได้กับของกินอร่อย ๆ ทั้งคาวและหวาน สินค้าพื้นเมือง, สินค้าหัตถกรรม, ของทำมือ, ของเล่น, ของที่ระลึกพวกดาบและอาวุธโบราณ รวมถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่าง ๆ

   18.00 น.   ออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับกรุงเทพฯ
   20.00 น.   เดินทางถึง สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  • อัตราค่าบริการรวม
    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ  
   ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
   ค่าน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
   ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
    

   อัตราค่าบริการไม่รวม

                      

    

          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่
   มิได้ระบุในรายการ
          สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
         กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
          ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท (บังคับตามระเบียบ
      ธรรมเนียมของประเทศ)
          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์
      ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   เงื่อนไขการให้บริการ

    

    
          เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
                        กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
       เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้
   เลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
       เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
   *      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   *      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
   *      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   *      เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   *      มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
   *      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
   *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
   จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call