ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคอีสาน อุดรธานี คำชะโนด

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
02 ต.ค. 2563 - 04 ต.ค. 2563 4,299 บาท 4,299 บาท 5,799 บาท จอง
09 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563 4,299 บาท 4,299 บาท 5,799 บาท จอง
16 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563 4,299 บาท 4,299 บาท 5,799 บาท จอง
23 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563 4,599 บาท 4,599 บาท 6,099 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-อุดรธานี
  •  20.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย 
   รถบัสปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี
   (30 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง)
    
   21.00 น.   ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (หากมา ช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น)
 •   วันที่ 2 : จังหวัดอุดรธานี- วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)-ตลาดท่าเสด็จ
  •  เช้า            รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไข่กระทะ
                       ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการเดินทาง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง จากศรัทธา จึงร่วมกันดำริสร้างพระมหาเจดีย์ นามว่า "พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันสมควรเพื่อสักการะบูชาและแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบุรพอาจารย์กรรมฐานในแถบอีสาน นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พระพุทธไสยาสน์ ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี มีความยาว 20 เมตร โดยใช้หินอ่อนจำนวน 43 ก้อน นำเข้ามาแกะสลักที่วัดป่าภูก้อนแล้วยกขึ้นเรียงบนฐานซ้อนกัน 3 ชั้น เป็นองค์พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอาสนะพุทธะ และสร้างพระวิหารครอบองค์พระพุทธไสยาสน์ไว้อีกชั้นหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ที่นี่ยังเป็นมงคลสถานที่พุทธศาสนิกชน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าไม้อันให้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นที่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน
    
   เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
                    นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ วัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขา Hilight ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา หากขึ้นไปจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย ซึ่งเป็นอำเภอสังคมและทางฝั่งลาวที่มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) จากนั้นนำท่านดินทางไปยัง วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ำโขง จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่น ตลาดนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่อยู่ในแถบอินโดจีน เช่นจีน เวียดนาม และยุโรปตะวันออก มีผลิตภัณฑ์มากมาย อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว ผ้าทอท้องถิ่น และท่าเสด็จยังเคยเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นข้ามไปยังลาว ที่ตั้งของตลาดท่าเสด็จอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย
   เย็น            อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดท่าเสด็จตามอัธยาศัย
   พักที่                 โรงแรมเมืองหนองคาย หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ 3 คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้าน ของฝาก – กรุงเทพฯ
  •  เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

   Note*** การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำวิธีการ เดินเข้าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะกฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคำชะโนด ได้แก่   1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด 2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ 3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ   5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี  
   6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้

    
   นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุงเข้าสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด   เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์   คำชะโนด มีลักษณะคล้ายๆ เกาะ ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่ง มีน้ำล้อมรอบ   และยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า “ปล่องพญานาค” เคยมีคนนำไม้ไผ่ลำยาวๆ 3 ต้นมาต่อกัน แล้วหยั่งลงไป ปรากฏว่า ยังไม่ถึงพื้นเลย แต่แปลกที่ว่า เมื่อโยนเหรียญลงไป จะมองเห็นเหรียญได้หมด น้ำใสมาก ชาวบ้านมีความเชื่อว่า รอยต่อระหว่างภพมนุษย์กับภพบาดาล เพราะตรงนั้นเป็นโพรงน้ำต่อไปถึงลำน้ำโขง ที่พญานาคเขาขุด หรือทำเอาไว้เพื่อเชื่อมต่อภพมนุษย์ เป็นไปตามที่เขาร่ำลือกัน

    

    
   แนะนำท่านไหว้พระดังนี้
   - ไหว้พระองค์ใหญ่
   - เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ)
   - ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่ สามารถเชื่อมรอยต่อของสะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล)
   - ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ
   - ชมต้นชะโนด (มีที่นี่ที่เดียวในโลกนี้)
   - เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น
   - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ
   ("ลูบฆ้อง")
   เจอกันที่จุดนัดพบ เพื่อขึ้นรอขึ้นรถ
                                                                                             
   กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู แหนมเนือง
                     หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู ถือเป็นอาคารเก่าแก่ของเมืองอุดรธานีที่มีการปรับปรุงมาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2557 เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เพื่อบูรณะและพัฒนาอาคารเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ และมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งนำเทคโนยีเข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
    
   เย็น           รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
   21.30 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  อัตราค่าบริการรวม
   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
   ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
   ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     

   อัตราค่าบริการไม่รวม

                     
          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
          สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1000 บาท
          กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
          ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบ
      ธรรมเนียมของประเทศ)
          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    

   เงื่อนไขการให้บริการ

    

    
                    เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
                        กรุณาสำรองที่นั่งและมัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่านพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้วและชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
    
       เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
    
       เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
       เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
      มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
       ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
    
   *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
   จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call