ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง CHARTER FLIGHT

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยแม่ สลอง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา 101
  •  02.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิ02.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง)
   05.30 น.   ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX (เนื่องจากเป็นเช่าเหมาลำ เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีมีไฟท์บินภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟท์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน) 
   06.50 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พนักงานของบริษัท ให้การ  ต้อนรับ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  บริการอาหารเช้า แบบ set box (1)
                    นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง สมัยก่อนดอยแม่สลองใช้เป็นกันชนกับชนกลุ่มน้อย ทำให้ดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนลี้ลับ ต้องห้าม มีปัญหายาเสพติดและกองกำลังติดอาวุธมาตลอด ต่อมา พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการปลูกชา และปลูกสนสามใบ เพื่อทดแทนป่าชุมชนบน
   ดอยแม่สลองได้ชื่อใหม่ เป็นบ้านสันติคีรีมีการออกบัตรประชาชนให้เมื่อปี พ.ศ.2521 ดอยแม่สลองคืนสู่ความสงบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ บนดอยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี  พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย  
   กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา101 เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลองและเป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้ภาพต่างๆ นั้นงดงาม ปัจจุบันเปิดให้จำหน่าย และขายส่ง ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาเขียว และชาเบอร์ 12 ฯ ด้านบนยังเป็นร้านอาหาร และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลองนิยมมาแวะซื้อชา เพื่อเป็นของฝาก
   เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)
   พักที่          โรงแรมเชียงรายหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง)
   05.30 น.   ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX (เนื่องจากเป็นเช่าเหมาลำ เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีมีไฟท์บินภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟท์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน) 
   06.50 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พนักงานของบริษัท ให้การ ต้อนรับ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  บริการอาหารเช้า แบบ set box (1)
                    นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอย แห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง สมัยก่อนดอยแม่สลองใช้เป็นกันชนกับชนกลุ่มน้อย ทำให้ดอยแม่สลองในยุคแรกเป็นดินแดนลี้ลับ ต้องห้าม มีปัญหายาเสพติดและกองกำลังติดอาวุธมาตลอด ต่อมา พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มโครงการปลูกชา และปลูกสนสามใบ เพื่อทดแทนป่าชุมชนบน
   ดอยแม่สลองได้ชื่อใหม่ เป็นบ้านสันติคีรีมีการออกบัตรประชาชนให้เมื่อปี พ.ศ.2521 ดอยแม่สลองคืนสู่ความสงบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ บนดอยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี  พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย  
   กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา101 เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลองและเป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเข้าจะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้ภาพต่างๆ นั้นงดงาม ปัจจุบันเปิดให้จำหน่าย และขายส่ง ชาอู่หลงก้านอ่อน ชาเขียว และชาเบอร์ 12 ฯ ด้านบนยังเป็นร้านอาหาร และมีเครื่องดื่มที่แปรรูปมาจากใบชา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมดอยแม่สลองนิยมมาแวะซื้อชา เพื่อเป็นของฝาก
   เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)
   พักที่          โรงแรมเชียงรายหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 •   วันที่สอง พระธาตุดอยตุง - พระตำหนัก ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - ตลาดแม่สาย
  •  เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (4)
   จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้า และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา  นำทุกท่านเดินทางสู่
   พระตำหนักดอยตุง พาท่านเดินชม สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกล้กับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงได้รับการออกแบบให้สวยงามตลอด 365 วัน แปลงไม้ดอกหลากหลายพันธ์นับหมื่นดอกถูกจัดแต่งหมุนเวียนให้สวยงามไม่ซ้ำกันทั้งสามฤดู ปัจจุบันสวนแม่ฟ้าหลวงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 13 ไร่ เป็นสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่  
   กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
   พาทุกท่านเดินทางถึง ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบล  เทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยู่ในภูมิ ประเทศแถบเทือกเขาสูง ด้วยความความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่กว่าพันไร่โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันไดซึ่งดูสวยงามแปลกตากว่าไร่ชาที่อื่นทำให้ไร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จังหวัดเชียงราย แม่สายเป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่าโดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังตลาดแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกเช่น สบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า การข้ามไปท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง เขตประเทศพม่าได้ทุกวันโดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทยได้แก่ สินค้าจากากวัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องด้วย
   เย็น            รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (6)
   ที่พัก          โรงแรมเชียงรายหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 •   วันที่สาม วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงรายไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน
  •  เช้า            รับประทานอาหาร ณ ที่พัก (7)
                    หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์ มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
    
                    นำท่านเข้าชม สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สิงห์ปาร์ค ชมสัตว์สายพันธุ์แอฟริกา ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด (ราคารถรางและกิจกรรมต่างๆไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)
   กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
   จากนั้นนำท่านสักการะ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หรือพญามังราย ปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย ผู้รวบรวมบ้านเมืองจนเข้าเป็นปึกแผ่นและเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาอันรุ่งเรือง จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ ซึ่งเชียงรายเป็นเมืองแรกที่ได้รับการก่อตั้งจากพญามังราย ณ ดอยทอง พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  ที่รวมสินค้าพื้นบ้าน สินค้าทำมือ สินค้าหัตถกรรมสวยต้องไม่พลาดที่นี่ นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านอาหาร เวทีการแสดง รำไทย และสะล้อ ซอ ซึง ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์ศิลปะแบบล้านนาเอาไว้ด้วย เปิดทุกวัน 18.30 น. - 23.00 น.
   เย็น            รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
   ที่พัก          โรงแรมเชียงรายหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 •   วันที่สี่ วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ร้านของฝาก – สนามบินแม่ฟ้าหลวง - สนามบินดอนเมือง
  •  เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (9)
                      
   พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่ เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดสวยงามและได้รับความนิยมอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย และปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ ภายในวัดยังมีพระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักจากไม้หอม และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ พาทุกท่านเดินทางไปยัง
   ร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง  พาทุก
    
   กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวันแบบ set box (10)
                    ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
   เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
    
   15.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน
   ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่XXXX
    
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
   (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

   อัตราค่าบริการรวม

    

    
   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
   ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
   ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
   ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
   ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
   ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   อัตราค่าบริการไม่รวม

                      
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
    ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
    ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
    ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
    ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
    ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   เงื่อนไขการให้บริการ

    

    
          เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
    
       เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
    
    
       เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน (ต่อ 1 รถตู้) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
       เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
       มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
       ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
    
    
   เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
   จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call