ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง ไหว้พระดัง 9 วัด

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน-ดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล-พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ-จุดตอกหมุด สูงสุดแดนสยาม-พระธาตุศรีจอมทอง-วัดสวนดอก

   03.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง)

  05.45 น.            ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX (เนื่องจากเป็นเช่าเหมาลำ เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีมีไฟท์บินภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟท์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน)
  07.00 น.            เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 พาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กับวิวภูเขาสลับซ้อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
   
  เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
  หลังอาหารนำท่านกราบสักการะ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอจอมทองครับ และเป็นวัดประจำปีชวด(ปีหนู) วัดพระธาตุศรีจอมทอง เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 บริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร ตามประวัติสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จากนั้นเดินทางสู่ วัดสวนดอก วัดที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รวมพระอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และพระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน ให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
  เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
  พักที่ CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว-ชมทุ่งดอกไม้-วัดเจ็ดยอด-วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN
  •  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
                             นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ่ำปอด จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม จะมีอยู่ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไป ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ ไร่ดอกลมหนาว(รวมค่าเข้าชม) จุดชมวิวและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด
    
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวดอกไม้ต่างๆจะบานสะพรั่ง สวยงาม นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการมาเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และฤดูกาลของดอกไม้ในแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง)
   เที่ยง                   ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปี พญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป สวยสะดุดตา
   เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
   พักที่ CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 3 บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ-วัดพระสิงห์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-ถ่ายรูปประตูท่าแพ
  •  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
   นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก จากนั้นพาท่านแวะชมน้ำตกแม่กําปองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดี และพาท่านแวะร้านกาแฟ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
   กลางวัน               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกันว่า หออินทขิล อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ด้านหลังของเจดีย์หลวงเป็นแบบจำลองพระธาตุประจำปีเกิดต่างๆ ให้ทุกท่านได้มาสักการะขอพรอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่งบริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในสมัยอดีต เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
   เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (8)
   พักที่ CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 4 วัดชัยมงคล-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง
  •  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
   นำท่านเดินทางสู่ วัดชัยมงคล เป็นวัดมอญที่มีความรุ่งเรือง เดิมมีชื่อว่า “วัดมะเล่อ” หรือ “มะเลิ่ง” ซึ่งมีความหมายว่า รุ่งแจ้ง หรือ รุ่งอรุณ ในภายหลังได้มีการเรียกชื่อกันใหม่ว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดชัยมงคล ให้ท่านำได้ทำบุญ ปล่อยนก ปล่อยปลาที่แม่นำปิงตามอัธยาศัย เพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตด้วยการไปไหว้พระพุทธชัยมงคลด้านในวิหารอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ นำท่านขึ้นรถราง(ค่าขึ้น-ลงรถราง รวมในทัวร์) เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุด้านบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะและอธิษฐานขอพรเดินวนรอบพระธาตุ 3 รอบ และไหว้พระธาตุครบทั้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจะสำเร็จสมหวังดังปรารถนา
   เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10)
   จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ โดยหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ เป็นต้น และบริเวณหน้าวัดดอยคำจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และบนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่มที่สนามบิน)
   19.15 น.            ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX  
   20.25 น.            เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
   (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)
   อัตราค่าบริการรวม
    
          ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
          ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
          ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
          ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
         ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
          ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
          ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   อัตราค่าบริการไม่รวม
                      
    
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
    ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
    ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
    ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
    ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
    ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
    ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   เงื่อนไขการให้บริการ
    
           เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
       เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
    
    
       เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่านต่อ 1 รถตู้ และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
       เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
       มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
       ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
    
    
   *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
   จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call