ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคเหนือ DT01 เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 วัดพระธาตุดอยคำไหว้หลวงพ่อทันใจ-วัดอุโมงค์ – วัดต้นเกว๋น-หมู่บ้านแม่กำปอง-น้ำพุร้อนสันกำแพง

   05.00  

  พร้อมคณะ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน D ของสายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมสัมภาระ แล้วเชิญท่านรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
   
  07.50  
  สายการบินไทยสมายล์นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่เที่ยวบินที่ WE102
   
  09.10  
  ถึงสนามบินเชียงใหม่ รอรับสัมภาระ รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางต่อสู่ “วัดพระธาตุดอยคำ” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,300 ปี และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งการอธิษฐานขอพร
   
  -วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า700 ปี พาท่านเดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์

  11.00
  วัดต้นเกว๋น หรือ วัดอินทราวาส วัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามเป็นวัดที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามสมบูรณ์ที่สุด จึงถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องเช่น ยามเมื่อดอกรักบาน รอยไหม เพลิงพระนาง รากนครา กลิ่นกาสะลอง
             
  12.00  
  รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน “ข้าวเม่าข้าวฟ่าง”
   
  บ่าย    
  “หมู่บ้านแม่กำปอง” คว้ารางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมหนึ่งในหมู่บ้านทียังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ เดินชิล ๆในหมู่บ้าน หมู่บ้านแม่กำปองที่อยู่บนดอยสูง อากาศที่แม่กำปองจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่ จิบกาแฟ ชมวิวหมู่บ้าน ไปชมโบสถ์หลังเล็กกลางน้ำตก ไหว้พระวัดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน ที่ “วัดแม่กำปอง”
   
  15.00
  “น้ำพุร้อนสันกำแพง” ความมหัศจรรย์ธรรมของชาติที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจาก ใต้พื้นโลกที่ก่อให้เกิดน้ำร้อนพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร
   
  ค่ำ
  รับประทานอาหารค่ำในรีสอร์ต
  นำท่านเข้าที่พัก Horizon Village 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 •   วันที่ 2ปางช้างแม่แตง - ชมฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land)
  •  07.00  
   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
    
   08.00  
   เดินทางสู่ “ปางช้างแม่แตง” ชมวิถีชีวิตช้างในปางช้างชมการแสดงของเหล่าช้างน่ารัก ให้อาหารช้าง นั่งช้างชมทัศนียภาพของป่า ล่องแพไม้ไผ่เพื่อชมทิวทัศน์ของลำน้ำแม่แตง
    
   11.00  
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ “ปางช้างแม่แตง”
    
   บ่าย    
   นำท่านชมฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) สถาปัตยกรรม
   ญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้ นักท่องเที่ยวสามารถใส่ชุดกิโมโนถ่ายภาพเก็บความประทับใจเสมือนอยู่แดนอาทิตย์อุทัย
    
   ค่ำ       
   รับประทานอาหารค่ำ ร้าน “ครัวอาจารย์สายหยุด”
    
   นำท่านเข้าที่พัก Smile Lanna Hotel
 •   วันที่ 3วัดพระธาตุดอยสุเทพ - I Love Flower Farm – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จฯ - เดินทางกลับ
  •  08.00  
   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
    
   09.00  
   เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา เมื่อได้มีโอกาสมาเยือนเมืองเชียงใหม่ไม่ควรพลาดกับการกราบนมัสการเพื่อเป็นศิริมงคล
    
   12.00  
   รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน “กาแล”
    
   บ่าย    
   นำท่านเข้าชมสวนดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้
   หลากหลายชนิด ทางสวนจะจำกัดการเข้าชมสวนเพียงแค่ 200 คนต่อวันเท่านั้น เพื่อคงความสมบูรณ์ของทุ่งดอกไม้นี้ให้คงอยู่ไปนาน ๆ เหมาะสำหรับท่านที่รักการถ่ายรูปจากนั้นพาท่านหลีกหนีป่าคอนกรีต ด้วยการนำท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอก ต้นไม้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ที่นี่มีอาคารเรือนกระจกที่รวมต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ เข้ามาไว้ในที่เดียว อนุรักษ์พันธุ์พืชไม้หายากต่าง ๆ เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ หรือ Canopy Walkway เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า 400 เมตร และที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตรสามารถชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนรามา
    
   17.00  
   รับประทานอาหารค่ำ ร้าน “ชม”
    
   19.20  
   สายการบินไทยสมายล์นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
   โดยเที่ยวบินที่ WE117
    
   20.40  
   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  -        ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เชียงใหม่/เชียงใหม่-กรุงเทพฯ สายการบินไทยสไมล์
   -        ค่ารถโค้ช/รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
   -        ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Sharing Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน (ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องแบบ twin เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
   -        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
   -        ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
    
   -        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
   -        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้
    
   -        เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว แล้วไม่สามารถทำการคืนเงินค่าทัวร์ได้ทุกกรณี
    
   -        ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน และเป็นตั๋วแบบ NON REFUND

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call