ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคเหนือ DT11A น่าน 3 วัน 2 คืน (ปีใหม่)

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย

   

  05.30  
  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
   
  07.20  
  สายการบินไทยสมายล์นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน เที่ยวบินที่ WE156
   
  08.35  
  เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดน่าน
   
  09.00
  ออกเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีมุขด้านหน้าหลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวาครั้นเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงได้มอบหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินให้แก่รัฐบาล ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ มากมาย เช่น งาช้างดำ หีบพระธรรมไม้แกะสลัก เข้าชมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน โดยสันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปีเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย จากนั้นนำคณะสู่วัดภูมินทร์ วัดเก่าของจังหวัดน่าน ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังอันโด่งดังภาพปู่ม่าน ย่าม่าน หรือภาพกระซิบรัก
   

   

  12.00  
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  บ่าย
  นำคณะเดินทางสู่ Nan Riverside Art Gallery
  เข้าชมศิลปะ ภาพวาดต่างๆ ซึมซับอารมณ์ศิลป์ผ่านตัวอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวที่ผสมผสานกันไว้อย่างลงตัว
   
  วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี พ.ศ. 2400 เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทองยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
   
  วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตรเลยทีเดียว สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ พระธาตุแช่แห้งองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งชาวน่าน และนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชา อยู่เป็นประจำ
   
  18.00  
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก “น่าน บูทิก รีสอร์ต”
  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม รังสรรค์เมนู By เชฟเฟิร์ส แชมป์ Master Chef Thailand Season
   
   
 •   วันที่ 2 กิ่วม่วง – บ่อเกลือ - อุ่นไอมาง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  •  08.00  
   รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
   09.00  
   นำคณะเดินทางสู่กิ่วม่วง เพื่อชมทัศนียภาพที่ เดอะวิว
   ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศดี ๆ ท่ามกลางขุนเขา
   11.00
   นำคณะเดินทางสู่บ่อเกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือแบบโบราณที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน
    
   12.00  
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   13.00  
   เดินทางต่อสู่อุ่นไอมาง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติให้เวลาท่านได้อิสระตามอัธยาศัย
   15.00  
   มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แวะชมวิว ดูต้นชมพูภูคาพรรณไม้หายาก พบเพียงที่เดียวในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
   18.00  
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    
   19.00  
   เดินทางเข้าสู่ที่พัก “ชมพูภูคารีสอร์ท”
 •   วันที่ 3 ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดศรีมงคล - เดินทางกลับ
  •  08.00  
   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
    
   09.00  
   เยี่ยมชม “ลำดวนผ้าทอ” ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อและสินค้าของฝากจากเมืองน่าน และกิจการร้านกาแฟ บ้านไทลื้อ
    
   “ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่” ศูนย์หัตถกรรมที่ได้สืบสานศิลปหัตกรรมเครื่องประดับเงินจากบรรพบุรุษรุ่นปู่สืบทอดมาสู่รุ่นลูกหลานด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องประดับเงินมากกว่า 70 ปี มีช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับเงินมากกว่า 200 คน ทำให้ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
    
   11.00
   เดินทางสู่ วัดศรีมงคล วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน ชมวิหารหลวง และความงามของจิตรกรรมฝาผนังรวมถึงบรรยากาศแบบล้านนาท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี      
   12.00 น.
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    
   13.00 น.
   นำคณะเดินทางสู่สนามบินน่าน
    
   16.30  
   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
   เที่ยวบินที่ WE159
    
   17.50  
   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
    
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  -        ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-น่าน/น่าน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
   -        ค่ารถโค้ช/รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
   -        ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Sharing Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน (ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องแบบ twin เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
   -        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
   -        ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัดมหาชน)เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
    
   -        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
   -        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้
    
   -        เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว แล้วไม่สามารถทำการคืนเงินค่าทัวร์ได้ทุกกรณี
    
   -        ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน และเป็นตั๋วแบบ NON REFUND

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call