ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ ล่องเรือดำน้ำ 4 เกาะ

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
02 ต.ค. 2563 - 04 ต.ค. 2563 7,999 บาท 7,999 บาท 9,999 บาท จอง
09 ต.ค. 2563 - 11 ต.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
10 ต.ค. 2563 - 12 ต.ค. 2563 10,999 บาท 10,999 บาท 12,999 บาท จอง
11 ต.ค. 2563 - 13 ต.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
16 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
23 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563 13,999 บาท 13,999 บาท 15,999 บาท จอง
30 ต.ค. 2563 - 01 พ.ย. 2563 7,999 บาท 7,999 บาท 9,999 บาท จอง
06 พ.ย. 2563 - 08 พ.ย. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
20 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
04 ธ.ค. 2563 - 06 ธ.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
05 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
10 ธ.ค. 2563 - 12 ธ.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
11 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
13 ธ.ค. 2563 - 15 ธ.ค. 2563 8,999 บาท 8,999 บาท 10,999 บาท จอง
25 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563 13,999 บาท 13,999 บาท 15,999 บาท จอง
30 ธ.ค. 2563 - 01 ม.ค 2564 14,999 บาท 14,999 บาท 18,999 บาท จอง
31 ธ.ค. 2563 - 02 ม.ค 2564 16,999 บาท 16,999 บาท 20,999 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
  •  04.00 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
   06.15 น.          บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
   จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
   (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
   **หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**
   07.45 น.          เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี
    
   เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ
    
                           นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 150 เมตร ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว
    
                           จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะบูชา หลวงพ่อแช่ม ซึ่งต่างมีความเชื่อในเรื่องของการรักษาโรค นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา
    
   กลางวัน                        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
    
                           นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” จากพม่า ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต
                          
                           นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ
    
   ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   พักที่                โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน            ** ที่พักใกล้หาดป่าตอง และสามารถมองเห็นอ่าวกะหลิม ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังจุดชายหาดที่มีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่หาดป่าตอง **
    
 •   วันสอง กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เก็บภาพประทับใจบริเวณหัว เกาะไก่ - แวะดำน้ำดูปะการัง - เกาะปอดะ - หาดถ้ำพระนาง - แวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์
  •  เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    
   08.00 น.            นำท่านเดินทางไปยัง หาดนพรัตน์ธารา
   ** มีบริการเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์หน้ากากสำหรับดำน้ำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทริปล่องเรือดำน้ำ เที่ยวชม 4 เกาะ ทั้งนี้เดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท **
   09.30 น.            ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ทะเลแหวก
   10.00 น.            นำท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen Thailand จังหวัดกระบี่ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมกันของเกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ซึ่งเมื่อเวลาน้ำลงจะทำให้เกิดสันทรายที่สามารถเดินไปมาระหว่างเกาะทั้งสามได้
    
    
   10.40 น.            แวะเก็บภาพความประทับใจที่บริเวณหัว เกาะไก่ ซึ่งเมื่อก่อนเกาะนี้มีชื่อว่า “เกาะด้ามขวาน”
   11.15 น.            แวะดำน้ำดูปะการัง เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลายสายพันธ์ หรือว่ายน้ำตามอัธยาศัย
   12.00 น.            เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะปอดะ เกาะซึ่งมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดและทอดยาว
    
    
   กลางวัน                        บริการอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
    
   13.30 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดถ้ำพระนาง ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลพระนาง ศาลที่เป็นที่สักการะของคนท้องถิ่น และบริเวณถ้ำพระนางก็เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อย
   14.15 น.            เดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดนพรัตน์ธารา
   15.00 น.            ออกจากหาดนพรัตน์ธารา นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง
    
   ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   พักที่                โรงแรม THE NATURE PHUKET ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน ** ที่พักใกล้หาดป่าตอง และสามารถมองเห็นอ่าวกะหลิม ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังจุดชายหาดที่มีชีวิตชีวาแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่หาดป่าตอง **
 •   วันสาม สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

   เช้า                  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง

   
  06.30 น.          นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต
  09.00 น.          บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ315 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
  10.30 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •   ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท 
    
   ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน
   ** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท **
    
   ** สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทำการเช็ค ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **
    
   ** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน **
     
   สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางในช่วงวันธรรมดา (ไม่ตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อทำการเช็คราคาทัวร์อีกครั้ง โดยราคาเดินทางในช่วงวันจันทร์ - พฤหัสบดี ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท/ต่อท่าน
    
   การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

   อัตราค่าบริการนี้รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
    ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
    ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
    ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                               
    ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
    
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
     ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
     ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    
   เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
   1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง **ทั้งนี้ระยะเวลาในการชำระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด**
   2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
   3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
   เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
   1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
   2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
   2.1      ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
   2.2      ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
   2.3      ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
    
   เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
   1.   ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
   2.   ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
   3.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
   4.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
   5.   มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call