ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ

  อิสระเดินทางสู่ มัลดีฟส์ ด้วยสายการบินที่ทางลูกค้าเลือก  

  พนักงานรีสอร์ทให้การต้อนรับ ที่บริเวณเคาเตอร์ต้อนรับของ  รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทด้วย Seaplane(เครื่องบินน้ำ)ใช้เวลาประมาณ 25 นาที อิสระผ่อนคลายบน รีสอร์ท และเลือกสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ บนรีสอร์ท ตามอัธยาศัย
   
 •   วันที่ 2

   อิสระผ่อนคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ บนรีสอร์ท ตามอัธยาศัย  

 •   วันที่ 3

   อิสระผ่อนคลายบนรีสอร์ท และเลือกสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ บนรีสอร์ท ตามอัธยาศัย  (ก่อนอาหารมื้อค่ำ กรุณาเช็ครอบ  กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม สำหรับการเดินทางสู่สนามบินในวันรุ่งขึ้น)   

 •   วันที่ 4 เดินทางกลับกรุงเทพ

  หลังรับประทานอารหารเช้า เช็คเอาท์และอิสระพักผ่อน  ตามอธัยาศัย จนถึงเวลาที่นัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน โดย Seaplane(เครื่องบินน้ำ) เพื่อเช็คอินไฟล์ท กลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินที่ทางลูกค้าเลือก

 •   เงื่อนไขการจอง / ยกเลิก

  ข้อกำหนด เงื่อนไข ค่าบริการ

   
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  - โรงแรม / ห้องพักตามประเภทที่เลือก  3  คืน
  - แพ็คเกจอาหาร เช้า / กลางวัน / เย็น แบบ ALL INCLUSIVE
  - SEAPLANE  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
   
  ค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากสายการบิน 
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ทิปพนักงาน สปา ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ  
  - ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ ที่เดินทางไปพร้อมคณะจากเมืองไทย เนื่องจากเป็น แพ็คเกจเดินทางส่วนตัว
  - ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3.5 % AMEX 4%
  - อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมทางน้ำ
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษี)
  - ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
   
  การชำระเงิน 
  - กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท (ภายใน 3 วันทำการ) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  - หากจองล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ชำระยอดทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  - ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
  - หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   
  การยกเลิก
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง มากกว่า 45 วัน คืนค่ามัดจำทั้งหมด
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 - 30 วัน หักเก็บค่ามัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน
  - ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
   
  เงื่อนไขการให้บริการต่าง ๆ
  - โปรโมชั่น Booking Code: CIRM-000535
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - เอกสารประกอบการเดินทาง สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6 เดือน         นับจากวันหมดอายุ ยกเว้นการทำวีซ่า สามารถพำนักได้ 30 วัน 
  - เวลาเช็คอินปรกติ 15.00  /  เวลาเช็คเอาท์ปรกติ 12.00     
  - EARLY CHECK-IN ตั้งแต่เวลา 08.00 สามารถขอได้ไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีห้องว่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ท
  - LATE CHECK-OUT หลังช่วงเวลา 12.00 นาฬิกา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องเช็คกับทางเจ้าหน้าที่รีสอร์ท ว่ามีห้องว่างหรือไม่ โดยอัตราการชาร์ต จะเป็นดังตารางด้านล่างนี้ 
  - ใช้ห้องถึงเวลา 15.00  ชาร์ตเพิ่ม 30 % ของราคาห้องต่อคืน
  - ใช้ห้องถึงเวลา 17.00  ชาร์ตเพิ่ม 50 % ของราคาห้องต่อคืน
  - ใช้ห้องถึงเวลา 18.00 หรือหลังจากนั้น ชาร์ต 100 % ของราคาห้องต่อคืน
  - GROUP BOOKING (ตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป) กรุณาเช็คราคาสำหรับกรุ๊ป ใหม่อีกครั้ง 
  - บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบูในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้า หรือออกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ 
  ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายล่วงหน้า

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call