ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ –เกาะฟีฮัลโฮฮิ

  06.30 น.   เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  09.20 น.   ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS  
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!**
   
  12.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ รีสอร์ทหรูFIHALHOHI ระดับ 4 ดาว บนเกาะโดยห่างจากสนามบินประมาณ 45นาทีโดยเรือ SPEED BOAT
  XX.XX       เดินทางถึงที่พักท่านจะได้รับการต้อนรับจากทางรีสอร์ทโดยได้รับผ้าเย็นและเครื่องดื่ม (Welcome Drink) และเช็คอินเข้าพักในห้แงพักกลางน้ำ
  19.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
   
  ค่ำ             ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
 •   วันที่ 2 BOAT TRIP
  เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  11.00         ดำน้ำรอบๆเกาะที่พัก โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ           
                    (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอร์ทได้ **ราคากิจกรรมไม่รวมในแพ็คเก็จ)
   
  เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  บ่าย            พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ
   
  19.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
   
  ค่ำ              ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
 •   วันที่ 3 เกาะฟีฮัลโฮฮิ-เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

  เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

  **ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า แนะนำให้ลูกค้าเก็บสัมภาระให้พร้อม แล้วนำสัมภาระตั้งไว้ในห้องจะมีเจ้าหน้าที่ไปนำออกมาไว้ที่ล้อบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วให้ลูกค้าทำการเช็คเอาท์ และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT**
   
  12.45 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินPG712 ของสายการบิน Bangkok Airways
  19.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก

   อัตราค่าบริการนี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
  - ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
  - ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
  - ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  - ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  - ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
  - ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
   
  เงื่อนไขการชำระเงิน
  - ชำระยอดเต็ม ก่อนการจองภายใน 2วัน
   
  เงื่อนไขการยกเลิก
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  - ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
  - เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
   
  หมายเหตุ
  - ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
  - ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
  - กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  - กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  - กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  - เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call