ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพมหานคร

   18.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

  21.30 น.         ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 •   วันที่สอง เอเธนส์ – อะโครโปลิส – วิหารพาร์เธนอน – สนามกีฬาโอลิมปิค – พลาก้า

   04.00 น.         เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1845 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

  07.15 น.         ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเอเธนส์ (ATH) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส         สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
  08.40 น.       เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีเอเธน่า ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  นำท่านชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต ชมประตูชัยเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Lobster Spagetti)
   
  บ่าย                 นำท่านแวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium)ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Hotel Titania / Hotel President **** หรือเทียบเท่า
  แนะนำให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักค้าง 2 คืน บนเกาะมิโคนอส และ ซานโตรินี กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม
 •   วันที่สาม มิโคนอส

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Breakfast box

  06.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส
  07.00 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส
  09.45 น.         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส
                          นำท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย                 นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  มหัศจรรย์กับ WINDMILLS หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า KATO MYLOI  ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี  **เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ**** อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชื่นชมความงามบนเกาะมิโคนอส
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก  Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สี่ ซานโตรินี

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  09.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตรินี
  09.50 น.         เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส
  11.55 น.         เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี่ เกาะในฝันที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ   ไซคลาติส เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
                          
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ห้า ซานโตรินี – เอเธนส์ (บินภายใน)

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                           นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านบนเกาะซานโตรินี ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บ้านอื่นๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่บ้านสีขาวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นระดับบนเกาะซานโตรินี แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักๆอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ หมู่บ้านฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และที่สร้างลดลั่นไล่ระดับตามเนินเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira)นำท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย
  16.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี
  18.35 น.         ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี สู่ สนามบินเอเธนส์ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
  19.20 น.         เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก  Hotel Titania / President Hotel **** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่หก โครินธ์ – ปาทรัส – เดลฟี

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                          นำท่านเดินทางเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นคลองขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจี้ยน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนี้มีตั้งแต่ช่วง 700 ปีก่อนตริสตกาล แต่ได้เริ่มขุดจริงในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 1830) จนขุดคลองสำเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร คลองแห่งนี้มีความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6.3 กิโลเมตร (6,346 เมตร) ลึก 12 เมตร นำท่านชมเมืองโบราณโครินธ์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์กาล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ นำท่านชม วิหารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมันโบราณนับแต่อดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน
                                                 
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras)(ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส เป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโยเนียนและยังเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกด้วย นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์แอนดรู (St.Andrews Church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เหนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ภายในได้รับการประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลัก และโคมระย้าที่น่าประทับใจ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟี (Delphi) อดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “ Navel of the Earth”
                                 
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Amalia Hotel **** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่เจ็ด เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม นำชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   
  บ่าย               นำท่านเดินทางสู่เมือง กาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผู้จาริกแสวงบุญ
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Hotel Mateora Kastaki Kalambaka/ Hotel Divani**** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่แปด เมทิโอร่า - เทสสโลนิกิ

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                          นำท่านเดินทางขึ้นชมอาราม เมทิโอร่า อารามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี 1988 แต่เดิมที่เมทิโอร่าเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นำท่านเข้าชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับล้านปี  เมทิโอร่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)   ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้บันทึกความมหัศจรรย์ ณ ที่แห่งนี้
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   
  บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) (ระยะทาง 227 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านเที่ยวชมเมืองเทสสโลนิกิ นำท่านถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจำเพื่อคุมขังนักโทษด้วย
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  นำท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พัก Imperial Hotel / Holiday Inn hotel  **** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่เก้า เทสสโลนิกิ – พิพิธภัณฑ์โบราณคดี

   เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                          นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว มหาวิหารเกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George's Rotonda) โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี คศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
   
  บ่าย                 นำท่านถ่ายรูปกับประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับกำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ได้เวลานำท่านสู่ One Salonica Outlet Mall อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
    
  18.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) เพื่อทำการเชคอินและเตรียมตัวเดินทางกลับ
  21.25 น.         ออกเดินทางจากสนามบินเทสสโลนิกิสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1894 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.)
                          บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
  22.40 น.         เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
 •   วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

   01.25 น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

                          สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า
  14.50 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
    สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
    กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
    กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
    
   โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
    ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
    ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
   ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
    ค่าภาษีในประเทศกรีซ
    ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
   ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ
    เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ
    
   อัตรานี้ไม่รวมถึง
    ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    
   การชำระเงิน        งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
                                 งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
   กรณีกรณียกเลิก 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)          (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)           (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์                                         (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
   ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
   ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call