ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ ออสเตรีย

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
19 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563 53,900 บาท 53,900 บาท 64,800 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา

  17.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
  20.40 ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR833
  23.50 ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง
   

 •   วันที่2 เวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก

  02.50 ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR189
  07.30 ถึงสนามบินเวียนนาประเทศออสเตรียหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลินซ์” Linz เมืองหลวงของอัพเปอร์ออสเตรีย Upper Austria และเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามรองจากเวียนนา และเมืองกราซ อดีตฮิตเลอร์มาพักอยู่ที่เมืองนี้ 9 ปี ชมเมืองที่มีความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อคโคโคจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ชมวิหาร Neuer Dom เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีเสาหินอ่อนเรียงรายอยู่เรียงรายไปด้วยโบสถ์หินอ่อนสีเหลืองล้อมรอบด้วยวงแหวนโบสถ์ อาคารขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1862-1924 มีขนาดใหญ่กว่ามหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นของกรุงเวียนนา ประดับด้วยหอคอยสูง 135 เมตร สร้างขึ้นเพิ่มเติมในปีค.ศ.1968 ภายในประดับด้วยหน้าต่างกระจกสีอันงดงาม (Linz-Window)
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ดินแดน “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนอันมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” Salzburg เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัคระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” The Sound of Music ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชม “อุทยานมิราเบลล์” Mirabell Garden อุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงานที่จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีฉากหลังเป็น “ป้อมโฮเฮนซาลส์บวร์ก” เพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์ของครอบครัวโมสาร์ท ให้ท่านได้เดินเล่นในอาณาบริเวณ “จตุรัสโมซาร์ท” ชม “มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก” ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น ที่สร้างจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ ถนนช้อปปิ้ง ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ที่ตกแต่งด้วยป้ายชื่อร้านค้าอันวิจิตรและงดงาม
  คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ภัตตาคาร
  พักที่ : AUSTRIA TREND, SALZBURG หรือระดับใกล้เคียง
   

 •   วันที่3 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเทสการ์เดน – เซลล์ อัม ซี – อินซ์บรูกซ์

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบริชเทสการ์เด้นท์ “BERCHTESGADEN” เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้าง อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโกและในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ ชมสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จักกันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย์” เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขา แอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เดินทางสู่เมือง เซลล์ อัม ซี “ZELL AM SEE”
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารให้ท่านอิสระกับการเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารัก เซลล์ อัม ซี แห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากเมืองที่ก่อตั้งโดยพระในสมัยศตวรรษที่ 18 วันนี้เซลล์ อัม ซีเป็นจุดหมายปลายทางสุดชิคแห่งการพักผ่อน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบาย และมีความร่มรื่นตลอดทั้งปี ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เมือง “อินซ์บรูกซ์” Innsburck” เมืองในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์ เข้าสู่ “ถนนมาเรียเทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม “ ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” Golden Roof ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองคำ เดินเล่นชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก: RAMADA HOTEL INNSBRUCK, หรือระดับใกล้เคียง


   

 •   วันที่4 อินซ์บรูกซ์ – ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า จากนั้น “นั่งกระเช้าชมวิวสู่ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ (Stubai Glacier) ขึ้นสู่ยอดเขาสูง 3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขาสตูไบ เป็นสถานที่เล่นสกีที่โด่งดังที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นสถานที่รวมความดื่มด่ำของหิมะประสบการณ์แห่งความตื่นเต้นจากขุนเขาอัลไพน์อาณาจักรแห่งหิมะ ท่านจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า, เหล่าโดมน้ำแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะตามอัธยาศัย
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านอัลพ์บัช “Alpbach” หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร โดยหมู่บ้านถูกโหวตให้เป็น "หมู่บ้านที่สวยที่สุดในออสเตรีย" และยังได้รับการขนานามว่าเป็น "หมู่บ้านแห่งดอกไม้ที่สวยที่สุดในยุโรป” สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองซาลส์บวร์ก
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ : AUSTRIA TREND, SALZBURG หรือระดับใกล้เคียง

   

   

   

   

 •   วันที่5 ซาลส์บวก – เซนต์กิลเกน – เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ – สไตเยอร์

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เซนต์กิลเกน” St.Gilgen ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกังและล้อมรอบด้วยเทือกเขา Salzkammergut ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ เป็นเมืองยุคกลางที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าโบราณที่มีสีสันริมทะเลสาบ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบวูฟกังเซ และเชิงเขาชาร์ฟเบิร์ก เมืองนี้ตั้งชื่อตามนักบุญโบราณแห่งโรเกนเบิร์ก นักบุญวูล์ฟกัง ในศตวรรษที่ 10 จากนั้นเดินทางสู่เมือง "ฮัลล์สตัทท์" Hallstatt
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร


  บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เดินเล่นชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา อิสระกับการเที่ยวชมทะเลสาบฮัลสตัดซ์ Hallstatt จากนั้น เดินทางสู่เมือง Styre ชมเมืองโบราณสไตเยอร์ ที่อายุ 1,000 กว่าปี เข้าสู่จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งทำได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยเฉพาะอาคาร Bummerlhaus ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมโกธิคในขนาดของยุโรปกลาง นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก: Park Inn By Radisson Linz, หรือระดับ
   

 •   วันที่6 ลินซ์ – เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ – ช้อปปิ้ง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เมืองเมลค์” Melk ชมเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุคเรอเนอซองส์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่ตั้งของเมืองนี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “โบสถ์สตีฟท์เมลค์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลืองอร่ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome Of A Rose

  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย จากนั้นเดินทางสู่กรุงเวียนนา (87 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้ นำท่านเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา” (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกัง อามาเดอุส โมซาร์ท และลุดวิก ฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โย ฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johannes Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By The beautiful blue Danube เข้าสู่ถนนสายช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก: PARK SCHONBRUNN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
   

 •   วันที่7 พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet – เดินทางกลับ

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และน้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “Parndorf Outlet” ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  18.00 เดินทางสู่สนามบินเวียนนา
  22.15 ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR186
   

 •   วันที่8 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  05.55 ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง
  17.15 ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบิน QATAR AIRWAY เที่ยวบินที่ QR189
  17.45 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ
  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
  โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม์** หากท่านอายุเกิน 75 ปีหรือไม่ได้ เดินทางทั้งไปและกลับพร้อมคณะ ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน(12 ยูโร)
  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (800 บาท)

   

   


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
   กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดเดียว 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
   เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
  หมายเหตุ
  o ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
  o หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
  o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
  • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
  • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

   


  เงื่อนไขการยกเลิก
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับ
  สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call