ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
09 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562 69,900 บาท 69,900 บาท 80,800 บาท จอง
16 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 69,900 บาท 69,900 บาท 80,800 บาท จอง
17 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562 69,900 บาท 69,900 บาท 80,800 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา

  18.30 น. พบกันที่ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 5 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
  23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

   

 •   วันที่สอง (2) เวียนนา-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย

  05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
  07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 50 นาที)
  07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าลดราคาราคา เอ้าท์เลท อาทิเช่น แบรนด์ Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, Antony Morato, United Color of Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, Lotto, Lee, Levi’s, Michael kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo, Reebok, Replay, Under Arrmour, Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นต้น

   

   

   

   

   

   

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย...

   

   

   

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   

 •   วันที่สาม (3) โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร

   

   

   

  นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ ( Rovinj ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

   

   

   

  บ่าย นำท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นำท่านชม เขตเมืองเก่า Old Town ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย ( Opatija )
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   

 •   วันที่สี่ (4) เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ นำท่านทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า)

   

   

   

   

   

  บ่าย นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   


   

 •   วันที่ห้า (5) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNIESCO) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   

   

   

   

  นำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

   

   

   

   

   

   

   

   

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร นำท่านเข้าชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   

 •   วันที่หก (6) สปลิท-นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม ดูบรอฟนิค (UNESCO) - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้า – ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นำท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเลี้ยงหอย ณ เมืองมาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก

   

   

   


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาทูน่าครีบน้ำเงินย่าง

   


  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ง ดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม / สมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติคเพื่อชมความงามของท้องทะเลอาเดรียติค โดยจะนำท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกับชมความงามของแนวกำแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค

   

   

   

   


  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   

   

 •   วันที่เจ็ด (7) ดูบรอฟนิค - ชาฟตัท - เวียนนา (เปลี่ยนเครื่อง)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก ริมทะเลอาเดรียติก ซึ่งในอดีตเป็นเมืองของชาวโรมัน

   

   

   

  11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
  13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทำการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
  14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)
  16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง / ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
  23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
   

 •   วันที่แปด (8) กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ

  15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม... 

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  อัตรานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
  • ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย 5,000 บาท
  • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
  • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
  • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน
  • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)

   

   

   

   

   

  อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น
  • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวัน
  • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน

  การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
  • ทุกท่านจำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
  • หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
  • หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร
  • หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

  วิธีการจองทัวร์
  กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

  เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
  • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000.- บาท / ท่าน
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
  • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
  • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call