ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์ยุโรป QR902 SCANDINAVIA

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
08 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562 65,900 บาท 65,900 บาท 78,400 บาท จอง
22 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562 65,900 บาท 65,900 บาท 78,400 บาท จอง
25 ก.พ. 2563 - 04 มี.ค. 2563 65,900 บาท 65,900 บาท 78,400 บาท จอง
13 มี.ค. 2563 - 21 มี.ค. 2563 65,900 บาท 65,900 บาท 78,400 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์
  17.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก4 ประตู 8 เคานเตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระ และออกเดินทางสู่สนามบิน ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 39 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  21.05 น.    เดินทางสู่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์เที่ยวบินที่ QR839
  00.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
 •   วันที่ 2 ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์ ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ – มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)
  02.00 น.           ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR303
  ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
   
  07.55 น.            เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใช้เวลา30นาที) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ จากนั้น นำท่านสู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square)จตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Alexander II Monument) ประดิษฐานอยู่ ถัดไปด้านบนเป็น วิหารอุสเพนสกี้ (Uspensy Cathedral)เด่นตระหง่านตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมรัสเซีย เนื่องจากถูกปกครองด้วยรัสเซีย (Russia)มานานถึง 100 ปี จากนั้น นำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) แต่เดิมเป็นภูเขาหินแกรนิตใหญ่ที่ตั้งเกะกะอยู่กลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยู่รอมร่อ โชคดีที่มีการระดมความเห็นเสนอให้ก่อสร้างเป็นโบสถ์ จนกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันที่นี่ อาจจะเป็นเพราะลักษณะโบสถ์แห่งนี้เก๋ไก๋ด้วยดีไซน์ ผนังเป็นหินแกรนิต ด้านบนระบายโปร่งให้แสงเข้า หลังคาประดับด้วยลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นำมาขดเป็นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่ชวนให้หวาดเสียวไม่ได้สำหรับพวกที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุดหนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์นี้
   
  เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
   
  หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่วงขายปลานานาชนิด รวมไปถึงอาหารและผลไม้อีกมากมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือ Silja จากเฮลซิงกิไปยังเมืองสตอกโฮล์ม ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ผ่านเกาะแก่งต่างๆระหว่างสองเมืองหลวงทรงเสน่ห์ของสแกนดิเนเวีย** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่านกระเป๋าใบใหญ่จะถูกโหลดที่ใต้ท้องเรือ**                                      
                                                
  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ 
  (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน)หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับ ช้อปปิ้ง รวมไปถึงโชว์ต่างๆบนเรือ (จะไม่รวมค่าเข้าชมต่างๆภายในเรือ )
   
  ที่พัก : บนเรือสำราญ ซิลเลีย ไลน์ (Silja Line cruise ) 
  ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
   
  ** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่างและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ เริ่มต้น ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยชำระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจำเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทางทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **
 •   วันที่ 3 เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน(Drottninggatan)
  เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
   
  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง,มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น จากนั้น นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
   
  เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
           
  บ่าย                        นำท่านเยี่ยมชม Old Town ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าแห่งสต็อคโฮล์ม เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่13 ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรื่อนได้อย่างดี ซึ่งถนนในเมืองยังใช้ปูด้วยก้อนหินสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทัศนียภาพสวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม เชิญเดินเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่าแก่ที่สวยงามราวกับภาพวาด ย้อนสู่อตีดอันรุ่งเรือง ที่ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม Kungliga Slottet ( Royal Palace ) และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ ที่มีอีกชื่อที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า Stortorget ซึ่งเเปลว่า จัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าเเก่อย่างมากเเละกว้างขวางโอ่อ่า ด้วยพื้นอิฐสีเเดงที่มีความสวยงามเเละเป็นรูปลักษณ์ลายเลขาคณิตที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเลย ส่วนผนังโดยรอบของอาคารต่างๆ ก็นับว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น นำท่านสามารถเดินสู่ ถนนช้อปปิ้ง(Drottninggatan) ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย
   
  ค่ำ                               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม)
   
  ที่พัก: Quality Hotel Globe หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 4 เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท
  เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่2รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมาขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (Orebro) (197กิโลเมตร/ ใช้เวลา 3.30 ช.ม)เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดนนำท่านผ่านชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำสวาร์ตานซึ่งเป็นปราสาทหรือป้อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ห้องพักบางห้องของปราสาทถูกใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนจากโรงเรียน Karolinska
   
  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติ  
   
  บ่าย            นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
   
  ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม)
   
  ที่พัก:Scandic Karlstad city หรือระดับใกล้เคียงกัน
 •   วันที่ 5 เมืองคาลสตัท - เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
  เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 9)
   
  นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.)ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปี แต่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี
   
  เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่10)
   
  บ่าย           นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
      
   
  นำท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952
   
  ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  (หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก)
   
   
  ที่พัก:Scandic Helsfyr หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 6 ออสโล (นอร์เวย์ ) – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท - ล่องเรือ DFDS
  เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                                  
  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ( Viking Museum ) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด
   
  เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
   
  บ่าย                อิสระช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท Karl Johan Street ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น
   
  สมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ (Port) เพื่อ ล่องเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , Denmark) บนเรือสำราญ พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร , ห้องซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน
  ** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่านกระเป๋าใบใหญ่จะถูกโหลดที่ใต้ท้องเรือ **
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (มื้อที่ 14) (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน)
   
  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก: บนเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
   
  ** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ เริ่มต้น ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชำระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจำเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **
   
 •    วันที่เจ็ด โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
  เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
   
  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้
   
  เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
   
  บ่าย           นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
   
  *เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย*

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  ที่พัก:Scandic Hvidovre หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง(
 •   วันที่ 8 ท่าเรือนูฮาวน์ - ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน
  เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
  นำท่านเข้าชม ท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ
   
  อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
   
  17.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน  
  18:00 น.    เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกนให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
  22:35 น.    เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานโดฮาโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR164
 •   วันที่ 9 ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  05:50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
                    ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  08:00 น.    เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR832
                    ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  19:00 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  เงื่อนไขการให้บริการ
  การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   
  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   
  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
  - กรุณาชำระค่ามัดจำ (มัดจำทัวร์+ค่าวีซ่า) ท่านละ 30,000 บาท
  - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง
  - ถ่ายรูป/สแกน สำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) จัดส่งบริษัทฯ เพื่อทำการส่งชื่อยื่นคำร้องขอรับคิววีซ่า ภายใน 3 วัน หลังจากท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์
   
  **สำคัญ**  สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง(จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ และนำส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมพร้อมหลักฐานการชำระเงินมัดจำค่าทัวร์
   
  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
      เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   
  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
  2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้
  - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
     ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
     ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
     ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
  7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการทัวร์ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถทำงานเกิน 12 ชม./วัน)
  8.รวมค่าวีซ่าแล้ว หากท่านที่มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 2,200 บาท
  9.ค่าทัวร์รวม Vat เรียบร้อยแล้ว
   
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
  5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
  6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call