ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพ – อีร์คุตสค์

   13.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน R/S  (แถว R/S) ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสาร

  สายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  16.35 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินอีร์คุตสค์ โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน S7 6332 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.20 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบิน     
  23.55 น.         เดินทางถึงเมืองอีร์คุตสค์ แห่งทรานไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย
                          นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
   
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Marriott Hotel Irkutsk **** หรือเทียบเท่า 
 •   วันที่สอง อีร์คุตสค์– ลิสเวียนก้า – นั่งสุนัขลากเลื่อน

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่เมืองลิสเวียนก้า (Lystvyanka Village) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขา ริมทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบที่มีความลึกมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความลึกถึง 1,637 เมตร นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านลิสเวียนก้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบทที่คงกลิ่นอายและความเก่าแก่ในแบบรัสเซีย นำท่านเที่ยวชมโบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส (St. Nicolas Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ ในแบบออทอดอกซ์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักสวยงามของหมู่บ้านลิสเวียนก้า
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย               นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความสวยงามของโลกใต้ทะเลแห่งทะเลสาบไบคาล ตลอดจนพืชพันธุ์สัตว์ทะเลที่สามารถพบให้ได้ในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ พร้อมสัมผัสกับความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง เป็นคุณสมบัติที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจากสิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงของไซบีเรีย และจากการเพาะพันธุ์ของชาวชุกชี (Chukchi) ที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย สุนัขถูกนำเข้ามาในอลาสก้า ระหว่างช่วงตื่นทองที่เมืองนอมน์ (Nome) และแพร่เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาในฐานะสุนัขลากเลื่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Anastasia Hotel / Krestovaya Pad Hotel *** หรือเทียบเท่า
  (แนะนำให้ท่านจัดกระเป๋าเล็กสำหรับพักค้างบนเกาะ โอลค์ฮอน 2 คืน)
 •   วันที่สาม เกาะโอลค์ฮอน (พักค้าง 2 คืน) – โขดหินศักดิสิทธิ์ชามาน

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) โดยเรือ Hovercraftซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหลังของเรือ โดยเรือแบบนี้จะเหมาะที่จะใช้เป็นยานพาหนะที่วิ่งบนน้ำแข็ง พื้นน้ำ และพื้นดิน  ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและบรรยากาศของไข่มุกเม็ดงามแห่งทะเลสาบไบคาล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูหนาวของ เรือ Hovercraft จะแล่นอยู่บนพื้นน้ำแข็งที่ใสราวคริสตัล มีความหนา 80-250 ซ.ม. กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของสองข้างทางที่ประดับประดาด้วยหิมะและน้ำแข็งภูเขา ป่าไม้ บางจุดจะมีถ้ำแข็ง เมื่อถึงจุดไหนที่สวยงาม เรือจะจอดให้ท่านได้เก็บภาพที่ประทับใจ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ BLUE ICE เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO) (หมายเหตุ : การเดินทางโดยทางเรือ Hovercraft ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic
   
  15.30 น.         นำท่านเดินทางถึง เกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจาก 27 เกาะแห่งทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ และจุดที่กว้างที่สุดของเกาะมีความกว้างประมาณ 12 กิโลเมตรและมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่ นำท่านชมหมู่บ้านและคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ หินชามาน “Shaman Rock” ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบคาล หมู่บ้านคูซีร์นี้เปรียบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี้ เป็นเกาะเดียวในไบคาลที่มีผู้คนพำพักอยู่ ชนเผ่าแรกที่ตั้งรกรากอยู่บนเกาะคือ คูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของเผ่าบูร์ยัต (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยู่ร่วมกันอีกหลายชีวิตที่กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือทำประมงและเลี้ยงสัตว์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวมงามแห่งทะเลสาบไบคาล ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ความสวยงามในหน้าหนาวได้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Baikal View Hotel *** หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 1) 
 •   วันที่สี่ โขดหินจระเข้ – โขดหินสิงโต – Three Brother Rock – แหลมโอกอย

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                          นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะแห่งนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน กอรปกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึก รวมถึงถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็ง อีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ นำท่านชมหินจระเข้ หรือที่รู้จักในนาม (Crocodile Rock) และ หินสิงโต(Lion Rock) ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหลมบูร์คาน (Burkhan Cape) และ โขดหินสามพี่น้อง (Three Brother Rock) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็งแห่งไบคาล (Frozen Baikal) ซึ่งในฤดูหนาวทุกปีพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันแบบ Picnic
   
  บ่าย                 นำท่านเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะโอล์คฮอน หรือบริเวณที่เรียกว่า เกาะโอกอย (Okoy Island) ผ่านชมจุดชมวิวและทัศนียภาพที่งดงามทางตอนใต้ของเกาะโอกอย จนควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
  (หมายเหตุ กิจกรรมและการท่องเที่ยวในบางจุดอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เนื่องด้วยในฤดูหนาวหลายพื้นที่จะมีหิมะปกคลุมหนาแน่นบนเกาะ อีกทั้งน้ำแข็งที่แข็งตัวบนพื้นผิวทะเลสาบมีรอยแยกในบางจุด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการงดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง หากเจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่อนุญาตให้รถนักท่องเที่ยวเข้าชม โดยการเข้าชมหรือเดินทางบนเกาะที่มีน้ำแข็งและหิมะปกคลุม จะเน้นและพึงระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ)
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Baikal View Hotel *** หรือเทียบเท่า (พักค้าง คืนที่ 2) 
 •   วันที่ห้า อีร์คุตสค์

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางโดยรถ UAZ ออกจากเกาะโอล์คฮอน ผ่านเส้นทางสายหลักทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ และ ทัศนียภาพอันสวยงามแห่งทะเลสาบไบคาลอีกครั้ง หากจุดใดสามารถแวะพักให้ท่านได้บันทึกภาพได้จะให้ท่านได้ลงเก็บภาพความสวยงามได้อย่างเต็มที่ สมควรแก่เวลานำท่านแวะเปลี่ยนขึ้นรถโค้ช ณ จุดเปลี่ยนรถ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
   
  กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน
   
  บ่าย                 นำท่านเที่ยวชมเมืองอีร์คุตสค์(Irkutsk) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี นำชมจุดท่องเที่ยวรอบแม่น้ำอังการ่า, โบสถ์ Orthodox, โบสถ์โปแลนด์, โบสถ์คาทอลิก, ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์ (Calsmarks Street) ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม ที่นำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย นำท่านชม อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3  นำท่านเข้าชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามและโดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตสค์ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปี ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน ได้เวลานำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) แหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
   
  ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Marriott Hotel Irkutsk **** หรือเทียบเท่า 
 •   วันที่หก อีร์คุตสค์ – กรุงเทพมหานคร

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  07.00 น.        นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน
  10.10 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน S76331 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
  15.30 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  **ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
   สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 **
   ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
    สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
    กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
    กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
    
   โปรแกรมท่องเที่ยวมองโกเลีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน S7 (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
    ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
    ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
   ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
    ค่าภาษีในประเทศ รัสเซีย, ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
    ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
    เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
    
   อัตรานี้ไม่รวมถึง
    ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    
   การชำระเงิน        งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
                                 งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
   กรณียกเลิก
   (สายการบิน S7 มีการเก็บมัดจำล่วงหน้าและไม่คืนมัดจำทุกกรณี ประมาณ 7,000 บาทหากท่านยกเลิกการเดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนมัดจำนี้)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินประมาณ 7,000 บาท                   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)           (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์                                         (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
   ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
   ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
   หมายเหตุ :
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
    เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
    ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
    
   กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
    ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
   ตั๋วเครื่องบิน
    ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
    ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
    เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
    
   โรงแรมและห้อง
    ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
    โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
    ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
    
   กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
    กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
    วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
    หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
    
   สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
    ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
    กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
    
   การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
    ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
   กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้น

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call