ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ทัวร์รัสเซีย 13HY รัสเซีย มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือ

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
09 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง
23 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง
06 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง
20 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง
04 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง
18 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 55,900 บาท 53,700 บาท 63,900 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

   20.00 น.          คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการอุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)เจ้าหน้าที่     คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

  23.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ HY534/HY603 (23.00-03.50 / 07.25-09.45)
                           บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับการบริการอันสุดแสนประทับใจ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติทาซเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถาน
 •   วันที่สอง มอสโคว-ถนนอารบัต-วิหารเซนต์ซาเวียร์-สแปโรว์ ฮิลล์

   09.45 น.              คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงมอสโคว จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการทางสนามบินพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ คนขับรถผู้ชำนาญเส้นทางและไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง กรุงมอสโคว เมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา 7 ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง

  เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ถนนอาราบัต ซึ่งเป็นถนนคนเดิน (Walking Street) ทั้ง 2 ข้างทางของถนนเต็มไปด้วยร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก ตลอดจนสินค้าอื่นๆ รวมถึงร้านขายอาหารอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนในแบบรัสเซียตามอัทธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางต่อเพื่อชมความงาม ของ วิหารเซนต์ เดอ ซาเวียร์ วิหารในศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย โดดเด่นด้วยโดมทองบน ยอดที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว เดิมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 ในการเฉลิมฉลองชัยชนะต่อกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ต่อมาในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้เพื่อจะสร้างพระราชวังแห่งโซเวียตแต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโควที่ เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึก มหาวิทยาลัยมอสโควโลโมโนชอฟ (Moscow Lomonosov University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซียที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น มีหอประชุมขนาดบรรจุคนได้ 1,500 คน ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งบนเนินเขาเลนิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึกที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                           พัก IZMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่า
 •   วันที่สาม มอสโคว-มอสโควเมโทร-พระราชวังเครมลิน-อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-มูรมันสก์-ล่าแสงเหนือ

   เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งกว่าที่ใดๆ จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลิน สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายในท่านจะได้ชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบถส์ที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญที่สุดของรัสเซีย เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอดโดยพระเจ้าอิวานที่ 3 มหาราช สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1475-1479 ก่อสร้างทับลงบนโบสถ์ทีเก่าแก่โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของอิตาลียุคนั้นคืออริสโตเติ้ล ปิโอราอานติ    จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บบริภัณฑ์สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่าง ๆ ในยุโรป รวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นนำท่านชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อ ทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน พร้อมกันนี้นำท่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 โดยพระองค์มีพระประสงค์ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวปืนทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และสามารถบรรจุลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
  เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย               เที่ยวชม จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญของกรุงมอสโคว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย พื้นถนนมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมจากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหด ประกอบด้วยโรงสวดทรงกระบอก 9 โรง ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ผ่านชม สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินชมรอบๆ บริเวณจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ เริ่มที่ อนุสรณ์สถานเลนิน เป็นที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหิน มีโลงแก้วครอบอยู่ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังเครมลิน นับว่าเลนินเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตที่ยังมีคนนับถือจนถึงปัจจุบัน และในบริเวณเดียวกันท่านจะได้ชม หอนาฬิกา ซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายาที่มียอดเป็นนาฬิกาเป็นศิลปะกอธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อต่อเครื่องสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองมูรมันสก์ 
  18.00 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูรมันสก์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่SU1492 (28.00-20.30)
  20.30 น.         v เดินทางถึง เมืองมูรมันสก์ เมืองท่าทางด้านขั้วโลกเหนือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรอาร์กติก ภายในคาบสมุทรโคล่า ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ หลายศตวรรษก่อนชาวรัสเซียเรียกบริเวณนี้ว่า Coast of Murman” คำว่า Murman หมายถึงชาวนอรวีเจี้ยนในภาษารัสเซียดั้งเดิม ด้วยอาณาเขตซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝั่งยุโรป มูรมันสก์จึงเป็นสถานที่ในอุดมคติที่นักเดินทางต้องการมาเยือนเพื่อสัมผัสประสบการณ์การล่าแสงเหนือและสนุกสนานกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ เมื่อเดินทางถึงนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารเชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสง ออโรร่า” (Polar Light) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศหรือที่เรียกว่าลมสุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ จึงทำให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ซึ่งสามารถพบได้ในรัศมี 300 กิโลเมตร จากขั้วโลกเท่านั้น (ทั้งนี้การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
                          พักที่ PARK INN BY RADISSON MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
 •   วันที่สี่ มูรมันสก์-MURMAMSK MALL-เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์-อนุสาวรีย์อโลชา-โบสถ์พระผู้เป็นเจ้า- ไซบีเรียนฮัสกี้ฟาร์ม-กิจกรรมขี่สโนว์โมบิล-ล่าแสงเหนือ

   เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          หลังมื้ออาหารนำท่านนั่งรถชมบรรยากาศบ้านเมืองเพื่อเดินทางไปยัง Murmansk Mall ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมูรมันสก์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัทธยาศัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าชม เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ Nuclear Powered Icebreakers รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนิน กราด (Leningrad) หรือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล่มสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมันสก์นี้ ขณะที่รุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้การนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ North Pole ด้วย จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial อนุสาวรีย์ที่สร้างมาจากหินเกรนิตขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร ตั้งเด่นเห็นเเต่ไกลจากทุ่งหญ้าโล่งชานเมือง สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน เป็นอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นอย่างมากในเรื่องของความสวยงามองประติมากรรมร่วมสมัย จากนั้น นำท่านชม โบสถ์พระผู้เป็นเจ้า (Savior On Water Chrch) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย ที่มีความสวยงามเพราะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สามารถเห็นวิวของท้องทะเล เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาด้วยสถาปัตยกรรมเเบบรัสเซียที่มีความสวยงามเเละเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองมูรมันสก์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกและสัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ซึ่งถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมทำกิจกรรมที่สนุกสนานโดนให้สุนัขลากเลื่อนนำท่านท่องไปในดินแดนหิมะชมทิวทัศน์ที่สวยงามยาวไกลสุดลูกหูลูกตา มีภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมาย จึงขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่กล่าวขานกันว่าเหมาะสำหรับการ ทำกิจกรรมสโนว์โมบิล ให้ท่านได้ลองขี่สโนว์โมบิลผ่านเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทาง รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปท่ามกลางหิมะขาวโพลน นอกจากนี้ท่านยังได้ทำกิจกรรมอันสนุกสนานภายในหมู่บ้านหิมะ ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างอันเป็นที่โปรดปรานของชาวรัสเซีย นั่นก็คือการสไลด์ตัวลงมาจากลานหิมะที่ลาดเอียงโดยลากเลื่อนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมีรูตรงกลางคล้ายโดนัท ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ท่านชมความงามของ แสงออโรร่า Polar Light  (หากฟ้าเปิดท่านจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาดูได้เฉพาะพื้นที่ภายในรัศมี 300 กิโลเมตรจากขั้วโลกเท่านั้น)
                           พักที่ PARK INN BY RADISSON MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ห้า มูรมันสก์-เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์-มอสโคว-สแปโรว์ฮิลล์-ถนนอารบัต

   เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          นำท่านเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวพื้นเมืองที่ หมู่บ้านซามี่ (Sami Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าพื้นเมืองชาวซามี่หรือชาวแลปส์ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1574 ซึ่งชนพื้นเมืองนี้มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้าย ๆ กับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในหมู่บ้านจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อนและมีสัตว์เมืองหนาวอื่นๆ อีกมาก เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า ท่านจะได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ ร่วมสนุกสนานไปกับการละเล่นพื้นเมืองของชนเผ่าและได้รับฟังการถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและเรื่องราวของชนพื้นเมืองแห่งนี้ การให้ขนมปังเรนเดียร์ และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ท่องไปในดินแดนหิมะอันกว้างไกลที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม นำท่านชม Majestic Idols ประติมากรรมภายในหมู่บ้านอันเป็นตัวแทนสื่อถึงธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย
  เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  14.30 น.         หลังมื้ออาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน มูรมันสก์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว
  ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน
  19.10 น.              เดินทางโดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1325 (19.10-21.45)
  21.45 น.              เดินทางถึงกรุงมอสโคว จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   พัก IZMAILOVO GAMMA-DELTA HOTELหรือเทียบเท่า
 •   วันที่หก มอสโคว-กรุงเทพฯ

   เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  11.15 น.               คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน HY604/HY531 (11.15-17.05/22.40-06.40

 •   วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ)

   06.40 น.         คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 •   อัตราค่าบริการ / เงื่อนไขการจอง
  •  อัตรานี้รวม
   1)      ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด  (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 20 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
   *** เที่ยวบินระหว่างมอสโคว – มูร์มังค์ให้น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก.และถือขึ้นเครื่อง 7 กก. หากมีกระเป๋าที่น้ำหนักเกินท่านสามารถฝากไว้ที่ รร.ในมอสโควได้ ***
   2)      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
   3)   ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
   4)      ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
   5)      ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่าพร้อมอาหารเช้า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสม และผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
   6)      ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
   7)      ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
   8)      ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
   9)      ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
   10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 1,500,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
    
   อัตรานี้ไม่รวม
   1)      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
   2)      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
   3)      ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
   4)    ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
   5)     ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกในโรงแรมที่พัก (เนื่องจากโรงแรมบางแห่งไม่มีพนักงานยกกระเป๋า) 
   6)      ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ท่านละ 6 USD/ท่าน/วัน)
   7)      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ท่านละ 3 USD/ท่าน/วัน)
   เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   1)    กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าหนังสือเดินทางของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
   2)      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
   3)      ยกเลิกก่อนการเดินทาง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
    
   เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
   ·          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน และ/หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
   ·         อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
   ·          บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
   ·         หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
   ·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น     ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
   ·         หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
   ·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
   ·         บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
   ·         ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
   ·         กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
   ·         มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
   ·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือ ความล่าช้าของสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, การปฏิวัติ, ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
   ·        บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call