ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
19 ก.ค. 2563 - 28 ก.ค. 2563 103,800 บาท 103,800 บาท 115,800 บาท จอง
07 ส.ค. 2563 - 16 ส.ค. 2563 103,800 บาท 103,800 บาท 115,800 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก กรุงเทพมหานคร

  22.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

   
   
 •   วันที่สอง ลอนดอน – เบลฟัสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไททานิค – ศาลาว่าการเมือง

  01.10 น.       ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ11.30 ชม.)

   

  07.15 น.       เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
   
  08.30 น.       นำท่านเช็คอินสายการบิน Air Lingus
   
  11.05 น.       ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ สู่สนามบินเบลฟัสต์
   
  12.25 น.       เดินทางถึงสนามบินเบลฟัสต์
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
   
  บ่าย              นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไททานิค (Titanic Museum) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองซึ่งยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมทางด้านการต่อเรือ อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่มีผลงานการก่อสร้างเหล่านี้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง (City hall) สร้างขึ้นในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก ด้านหน้าศาลาว่าการเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (Queen Victoria)
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Plaza Belfast Hotel/ Holiday Inn Belfast Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 •   วันที่สาม ไจแอนท์ คอสเวย์ – หาดหินพิศวง – ปราสาทดันลูซ

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                     นำท่านแวะถ่ายรูปกับอุโมงค์ต้นไม้ (Dark Hedges) สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ชื่อดัง Game of Thrones เป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตระกูลสจ๊วต (Stuart) ได้ปลูกต้นไม้นี้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นำท่านเดินทางสู่ไจแอนท์สคอสเวย์ (Giant’s Causeway) (ระยะทาง 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)หรือที่รู้จักในนาม “หาดหินพิศวง”  ลักษณะเป็นคันถนนหิน ซึ่งเกิดจากเสาหินบะซอลต์จำนวนมหาศาลที่ตั้งเบียดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลำดับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได ที่ปูลาดจากเชิงผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดร่วม 40,000 เสา ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหลี่ยม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ที่สูงที่สุดวัดได้เกือบ 40 ฟุต  ส่วนที่เป็นหน้าผาเป็นหินลาวาที่แข็งตัวแล้ว มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามตำนานเล่าว่าทางเดินหินนี้เป็นฝีมือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งเกิดความรักที่เกาะสตาฟฟาของสกอตแลนด์จึงได้สร้างทางเดินแห่งนี้ เพื่อนางอันเป็นที่รักจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ไอร์แลนด์ สำหรับทางเดินไจแอนท์สคอสเวย์นี้ นักธรณีวิทยาได้ทำการศึกษามาเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้วและนับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์โลก กลุ่มหินเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาของภูเขาไฟเมื่อ 50-60 ล้านปีที่ผ่านมา จัดได้ว่าเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวงบริเวณชายฝั่ง นอร์ธ แอนทริม โคสต์ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของไอร์แลนด์เหนือ
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย              นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของชายฝั่ง แอนทริมของไอร์แลนด์เหนือ ปราสาทของช่วงปลายยุคกลางและในศตวรรษที่ 17 นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยื่นออกไปในทะเล ด้วยที่ตั้งที่น่าตื่นเต้นนี้ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์ปราสาทแคร์ พาราเวล ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซลิโก (Sligo) (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sligo Park Hotel / Clayton Hotel Sligo **** หรือเทียบเท่า

 •   วันที่สี่ กัลเวย์ – คลิฟ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่เมืองกัลเวย์ (Galway) (ระยะทาง 139 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) กัลเวย์ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า เนื่องจากเมื่อครั้งยุคกลาง ดินแดนแถบนี้เคยอยู่ในความครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน ในปัจจุบันเมืองที่กำลังเติบโตแห่งนี้เป็นเมืองที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในยุโรป ขณะเดียวกันก็มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะและความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละครเวที และภาพยนตร์ นำท่านเที่ยวชมเมืองกัลเวย์ อีกหนึ่งเมืองสวยแห่งไอร์แลนด์เหนือ
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 77 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ผาชันแห่งโมเออร์ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคร์ เป็นหนึ่งในทิวทัศน์อันน่าทึ่งที่สุดของไอร์แลนด์ ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 230 เมตรเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกอันเกรี้ยวกราด แนวผาทอดยาวสุดสายตาเป็นระยะทางราว 8 กิโลเมตร จาก HAG’S HEAD ซึ่งอยู่ทางด้านใต้จรดหอคอย O’BRIAN ที่อยู่ทิศเหนือและบนยอดของหน้าผาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ อยู่สูงจากน้ำทะเลเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติของผาชัน ขุนเขา และท้องทะเลมหาสมุทรแอตแลนติก บ้างก็ว่าการได้มาเยือน คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ เสมือนได้มายืน ณ จุดปลายสุดของขอบโลก และยังเป็นฉากในภาพยนต์ Harry Potter อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติอันน่าพิศวงและดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลิมริค (Limerick)  (ระยะทาง 73 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแชนนอน ได้รับการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดของไอร์แลนด์
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Absolute Hotel Limerick / Castletroy Park Hotel**** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่ห้า ลิมริค – คิลลานีย์ – คอร์ค

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองคิลลาร์นีย์ (Killarney) (ระยะทาง 111 กม. เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองในรัฐเคอร์รี่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง นำท่านเข้าชมคฤหาสน์สมัยวิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ (The Muckross’s House) ซึ่งก่อสร้างด้วยหินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในอุทยานสวยริมทะเลสาบมัครอส ภายในท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไอริช และการจัดสวนสวยด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ตลอดจนบ้านและร้านค้าที่ออกแบบก่อสร้างในแบบชาวไอริช อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมสวย และ สวนสวย ตามอัธยาศัย
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ค (Cork) (ระยะทาง 84 กม. เดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำปี 2005    นำท่านเข้าชมปราสาทแบลร์นีย์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่มสร้างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นำหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัยศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครั้งจนในสมัยศตวรรษที่ 16 คอร์แม็ค แม็คคาร์ธี (Cormac MacCarthy) ซึ่งดำรงตำแหน่ง เอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที ได้ทำการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม พื้นที่โดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวนับล้านคนหลั่งไหลไปที่แบลร์นีย์จนทำให้ที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในมรดกอันล้ำค่าของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ สิ่งที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังหินแบลร์นีย์ สโตน (Blarney Stone) หินในตำนานบนยอดหอคอย ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหินที่นี่จะทำให้คุณไม่อับจนโวหาร บุคคลสำคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผู้นำโลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่อก้องโลก ได้เคยมาลองจุมพิตแบลร์นีย์สโตน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปกับตัวปราสาทและสวนสวยโดยรอบ
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Montenotte Hotel/ Ambassador Cork Hotel**** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่หก แคสเซล - คิลเคนนีย์ - ดับลิน

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคสเซล (Cashel) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคว้นที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของ             สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นำท่านเข้าชม "ร็อค ออฟ แคสเซล" (Rock of Cashel) หนึ่งในสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของร็อค ออฟ แคสเซลถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไอริชโบราณ โดยภายในร็อค ออฟ แคสเซลนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ป้อมปราการ วิหารจอร์เจียน และห้องสมุด นอกจากนี้แล้วในอดีต ร็อค ออฟ แคสเซล ยังเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมุนสเตอร์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งก่อสร้างเพิ่มจนถึงศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อปี ค.ศ.1874 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองคิลเคนนี (Kilkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่อุดมด้วยสีสัน เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนีย์ซิตี้ คือหนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย              นำท่านเข้าชมความงามของปราสาทคิลเคนนี (Killkeny Castle) ซึ่งเป็นปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี 1172 โดยอัศวิน Richard de Clare หรือที่รู้จักในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำนอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลี่ยม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูงถึง 4 หอคอยและยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน นำท่านเข้าชมความงามของห้องโถง และ ห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสวนสวยขนาดใหญ่ด้านนอก ซึ่งท่านสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน (Dublin)(ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า "สระน้ำสีดำ" (Black Pool)
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ballsbridge Hotel/ Red Cow Morans Hotel**** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่เจ็ด ดับลิน – เข้าชมปราสาทดับลิน – โฮลีเฮด – โชว์สเบอร์รี่

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                     นำท่านเข้าชมปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไอร์แลนด์ ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ ปัจจุบันปราสาทดับลินนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษในไอร์แลนด์จนได้รับอิสระเป็นสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปี 1922 ปราสาทแห่งนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญระดับประเทศ เช่น จัดการประชุมของสหภาพยุโรป และ จัดงานคอนเสิร์ตสำคัญเป็นต้น นำท่านชมความงามภายในปราสาท ซึ่งมีห้องจัดแสดงและห้องรับรองมากมาย นำท่านผ่านชมสถาปัตยกรรม "สไปร์ ออฟ ดับลิน" หรือ "อนุสาวรีย์แห่งแสง" (Spire of Dublin) อนุสาวรีย์ที่สร้างจากเสาสแตนเลสรูปกรวยที่มีปลายยอดแหลม ซึ่งมีความสูงประมาณ 121.2 เมตร (398 ฟุต) โดยในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเสาเนลสัน ปัจจุบันเป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ  ได้รับรางวัลนานาชาติ 2-3 รางวัล เป็นสัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน ผ่านชมสวนสาธารณะโฟนิค ผ่านชมย่านอาคารจอร์เจียที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเรื่องประตู ผ่านชม ตรินิตี้ คอลเลจ (Trinity College) มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ สร้างในสมัย ค.ศ.1592 โดยควีนอลิซาเบธที่ 1 ในยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ผู้นำประเทศหลายคนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาคารสถาปัตยกรรมยังคงรูปแบบดั้งเดิมไม่ถูกทำลาย นำท่านสู่ "ถนนกราฟตัน" (Grafton Street) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของฝาก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม หากท่านที่ต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Louis Vuitton, Marks & Spencer, The Body Shop และอื่นๆอีกมากมาย  อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  13.50 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ประเทศอังกฤษ
   
  16.05 น.       เดินทางถึงท่าเรือเมืองโฮลีเฮด ประเทศอังกฤษ
  นำท่านเดินทางสู่เมืองโชว์สเบอร์รี่ (Shrewsbury) (ระยะทาง 170 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 .15 ชั่วโมง) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถึง 660 แห่งและยังมีถนนที่มีชื่อแปลก ๆ อย่าง Dogpole and Mardol, Gullet Passage และ Grope Lane 
   
  ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Mcdonald Hill**** หรือเทียบเท่า

 •   วันที่แปด โชว์สเบอร์รี่ – กลอสเตอร์ – ไบบิวรี่ – ลอนดอน

  เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเที่ยวชมเมืองโชว์สเบอร์รี่ (Shrewbury) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงาม และยังมีอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารนอร์มันแอบบีย์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1083 ปราสาทยุคกลางและพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์โชว์สเบอร์รี่ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารกึ่งไม้กึ่งปูนที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 นอกจากนี้ชาร์ลส ดาร์วิน ยังเป็นบุคคลสำคัญของเมืองนี้อีกด้วย เพราะเกิดและได้รับการศึกษาที่นี่ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามภายในบริเวณเมืองเก่า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 155 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 – 1603) ซึ่งอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันคือผับที่เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว นำท่านเข้าชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบย์ที่อุทิศให้นักบุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิหาร ปีค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแห่งนี้คือซุ้มที่ฝังพระศพของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000
   
  กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
   
  บ่าย              นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในอังกฤษ ตั้งอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย ซึ่งบ้านหรือกระท่อมเหล่านี้ เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญคือทิวทัศน์ของแม่น้ำ Coln ที่ผ่านหมู่บ้าน ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวรีได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet) (ระยะทางประมาณ 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ Burberry, Calvin Klein, Cath Kidston, Cerruti, Anne, Armani, Bally, Bodum Bose, Bodum, Fontainฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
   
  ***** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม*****
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton London Heathrow Hotel**** หรือเทียบเท่า
 •   วันที่เก้า ลอนดอน – กรุงเทพมหานคร

  เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

   

  09.00 น.       นำท่านเชคอิน และ ทำ TAX Refund (การทำ TAX Refund ในประเทศอังกฤษใช้เวลานานมาก จึงจำเป็นต้องรีบ    เดินทางไปสนามบิน)
   
  12.30 น.       ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ (LHR) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG 911 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
 •   วันที่สิบ กรุงเทพฯ

   05.45 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 •   เงื่อนไขการจอง / ยกเลิก

  โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ – ไอร์แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

  - ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (TG /EI) (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ)
  - ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
  - ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
  - ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
  - ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
  - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
  - เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ
   
  อัตรานี้ไม่รวมถึง
  - ค่าวีซ่าอังกฤษ (บริการดำเนินการกรอกเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอังกฤษ ท่านละ 5,500 บาท)
  - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
  การชำระเงิน      งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป
                          งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
  กรณียกเลิก        
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)            (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)           (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์                                (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)
  ***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call