ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   เสาร์ 10 ส.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – วัดถ้ำดัมบูลลา – สิกิริยา

  10 โรว์ W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง (ให้ท่านนำพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันติดตัวไปด้วย)
  09.05 น. โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบน
  เครื่อง)  ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที
   เวลาที่ศรีลังกา ช้ากว่า เมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
  10.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบันคือ ศรีลังกา เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย หลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว
  ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน
  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางไปที่เมือง ดัมบูลล่า (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) สู่วัดถ้ำดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple) ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถ้ำดัมบูลลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป มีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สำคัญคือภายในถ้ำแรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ว่าถ้ำจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ำอื่นๆ แต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำ นอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆ ถ้ำ และรูปปั้

  นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ำที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ้ำทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือ ภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่น ลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสันสวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก แล้วเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  19.30 น.  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   พักที่ Oak-Ray Pelwehera Village Resort หรือในระดับเดียวกัน

   

   

   


   

 •   อาทิตย์ 11 ส.ค. 62 (2) อนุราชปุระ – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – ขบวนพาเหรดพิธีเพราเฮราฉลองพระเขี้ยวแก้ว

  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  08.00 น. นำท่านชม เมืองอนุราชปุระ (Anuradhapura) ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกา สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 (เก่าแก่กว่า 2,200 ปี) และเป็นเมืองหลวงอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง ความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุข (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านนมัสการ พระสุวรรณเจดีย์หรือ รุวันเวลีสียะเจดีย์ (Ruvanveliseya) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสวยงามมาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อคราวพระเจ้าทุฎคามณีชนช้างชนะกษัตริย์ทมิฬ ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ มีผู้คนจำนวนมากที่เห็นพระธาตุเป็นลำแสงลอยเข้าลอยออกจากเจดีย์บ่อยครั้ง กล่าวกันว่า อนุราชปุระเป็นพิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่ในของโลก เพราะมีเจดีย์ใหญ่ๆ มากมายหลายแห่ง ชม โลหะปราสาทแห่งที่ 2 ของโลก ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งในโลกมีโลหะปราสาท 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ที่อินเดีย และแห่งที่สามอยู่ที่เมืองไทย (วัดราชนัดดา) โลหะปราสาทแห่งที่ 2 นี้ เป็นอาคารสี่เหลี่ยมสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมี 100 ห้อง หลังคามุงกระเบื้อง ทำด้วยโลหะทองแดงผสม เป็นที่พักอาศัยและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุ ปัจจุบันหลังที่เห็นได้สร้างขึ้นมาใหม่ เนื่องจากของเดิมถูกไฟไหม้เสียหายเหลือแต่ซาก จากนั้นนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (Sri Maha Bodhi) ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นหน่อเดียวกันกับต้นโพธิ์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พุทธคยา ที่พระนางสังฆมิตตา (พระราชธิดาพระเจ้าอโศกมหาราช) ได้นำมายังเกาะลังกากว่า 2,300 ปี นำท่านสักการะ พระเจดีย์ที่วัดถูปาราม (Thuparama) พระสถูปที่มีอายุมากกว่าสองพันปี ที่บรรจุพระรากขวัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร

   

   

   

  ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่า กษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา จากนั้น นำท่านชม ขบวนพาเหรดในพิธีเพราเฮราฉลองพระเขี้ยวแก้ว (Kandy Perahera) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว โดยจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วขึ้นประดิษฐานบนหลังช้าง แล้วแห่แหนไปรอบเมืองแคนดี้ เพื่อให้ประชาชนสักการะ นำขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบำกลอง โดยผู้ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชายมีช้างเข้าร่วมขบวนหลายเชือก แต่ละเชือกจะได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม (รวมค่าที่นั่งในงานเทศกาลแล้ว)
  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   พักที่ Rivendell Hotel หรือในระดับเดียวกัน
   

 •   จันทร์ 12 ส.ค. 62 (3) วัดพระเขี้ยวแก้ว – กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์

  05.00 น. นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคำทุก โดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชาอยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
  08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (Galle) มรดกโลกที่เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลัมโบ 115 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าที่สาคัญของศรีลังกา เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของอาณานิคมดัทช์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 18
  12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น ให้ท่านได้นั่ง รถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น
  19.30 น.  รับประทานอาหารค่ำในรีสอร์ท
   พักที่ Coco Royal Beach Resort หรือในระดับเดียวกัน

   

 •   อังคาร 13 ส.ค. 62 (4) วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – โคลอมโบ – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ง – สนามบินโคลัมโบ

  07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เช้า นำท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำ ณ วัดแห่งนี้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ ที่นี่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปลูกจากกิ่งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ
  13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน
  บ่าย นำท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ นำ และนำท่านเดินทางสู่ วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างโอเดลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกา แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
  20.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

   

 •   พุธ 14 ส.ค. 62 (5) โคลอมโบ – กรุงเทพฯ

  01.15 น. โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที
   เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรีลังกา 1.30 ชั่วโมง
  06.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ
            
   

 •   เงื่อนไขการจอง การยกเลิก

  ราคานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธรรมดา และค่าภาษีสนามบิน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)
  2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน
  3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
  5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกาท่านละ USD35
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
  เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  ราคานี้ไม่รวม 1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
  2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด
  4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
  5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
  7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และผู้ช่วยคนขับ
  อัตรารวม 1,000 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ให้หัวหน้าทัวร์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
  8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

   

   

  การจองทัวร์ 1. แจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง ให้กับทางเอเยนต์เพื่อทำการสำรองที่นั่ง
  2. ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากการจอง พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน
  3. ส่งหน้าพาสปอร์ตเล่มที่ใช้เดินทาง เพื่อทำวีซ่าออนไลน์
  (หากลูกค้ามีการเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ต ลูกค้าจำเป็นต้องชำระค่าทำวีซ่าใหม่เพิ่มเติมเอง)
  4. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  เงื่อนไข
  1. เวลาสมัครชำระทั้งหมดหรือชำระครั้งแรก 10,000 บาท ที่เหลือชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
  3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
  4. รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
  5. การยกเลิก
  5.1 ยกเลิก 45 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 5,000 บาท
  5.2 ยกเลิก 30 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 10,000 บาท
  5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 50% ของราคาทัวร์
  5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์
  คำแนะนำ
  1. ธนบัตรไทยสามารถนำออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท
  2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
  3. เพื่อความปลอดภัยไร้กังวล กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวในการเดินทาง
  4. ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตัดเล็บ หรือของที่มีลักษณะเหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเด็กเล่น หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น้ำมัน สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพู โลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ขึ้นเครื่อง
  ความรับผิดชอบ
  ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้อมทั้งโรงแรม บริษัทจัดนำเที่ยวตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง
   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call