ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ภาคเหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย รักษ์ไทย ม่อนแจ่ม

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-สวนสนบ่อแก้ว-แม่สะเรียง-พระธาตุดอยกองมู-วัดจองกลางจองคำ
  •  03.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง)
   05.45 น.            ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX (เนื่องจากเป็นเช่าเหมาลำ เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้ กรณีมีไฟท์บินภายในประเทศกรุณาสอบ และหมายเลขไฟท์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 3-5 วัน)
   07.00 น.            เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ถึงอำเภอฮอดแวะ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม
   เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

   จากนั้นนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์
   เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
   พักที่ MAE HONG SORN HOTEL            หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 2 สะพานซูตองเป้-ลีไวน์รักไทย-พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านสันติชล-ถนนคนเดินปาย
  •  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

   นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น นำชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา
   เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

   จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย ด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร โดดเด่นที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปายและแม่น้ำปายได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง จากนั้นอิสระเดินช้อปปิ้งถนนคนเดินปาย
   เย็น                     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (มีมัคคุเทศก์แนะนำร้านอาหารให้กับท่าน)
   พักที่ PAI  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล-วัดน้ำฮู้-สะพานประวัติศาสตร์ปาย-ร้านกาแฟ วัดอุโมงค์-ONE NIMMAN
  •  
   05.45 น.            โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหลหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก
   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้ท่านและแวะถ่ายภาพ ตามอัธยาศัยและ แวะร้านกาแฟยอดฮิต ให้ท่านได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
   เที่ยง                   äรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (6)
   บ่าย                    นำชมวัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์ นำท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป สวยสะดุดตา
    
   เย็น                     äบประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (7)
   พักที่ CHIANG MAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 •   วันที่ 4 ม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม ไร่ดอกลมหนาว-ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง
  •  เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

   นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ่ำปอด จุดชมวิวหลักๆ ของดอยม่อนแจ่ม จะมีอยู่ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ไร่ดอกลมหนาว จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด ให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ นำท่านขึ้นรถราง (ค่าขึ้น-ลงรถราง รวมในทัวร์) เพื่อไปกราบสักการะพระธาตุด้านบน พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม ตามความเชื่อ หากได้มาสักการะและอธิษฐานขอพรเดินวนรอบพระธาตุ 3 รอบ และไหว้พระธาตุครบทั้ง 4 ทิศ เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย ขอพรจะสำเร็จสมหวังดังปรารถนา
   เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)

   จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ โดยหลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ เป็นต้น และบริเวณหน้าวัดดอยคำจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้ท่านได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และบนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่มที่สนามบิน)
   19.15 น.            ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX  
   20.25 น.            เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 •   อัตราค่าบริการ/เงื่อนไขการจอง
  •  ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
   (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)
   กล่องข้อความ: อัตราค่าบริการรวม
    
    
   *       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
   *       ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
   *       ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
   *       ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
   *       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
   *       ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
   *       ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    
   กล่องข้อความ: อัตราค่าบริการไม่รวม                   
    
   * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
   * ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
   * ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
   * ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
   * ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
   * ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
   * ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มท่านละ 500 บาท
   * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   กล่องข้อความ: เงื่อนไขการให้บริการ
    
    
    
   *       เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
    
   *    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
   เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
    
    
       เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
   *    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่านต่อรถตู้ 1 คัน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   *    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
   *    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
   *    เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
   *    มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
   *    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
    
    
   *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
   จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2021 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call