ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352534 , 099-4461729     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า – Adaaran Select Huddhuranfus ( - / - / D )

   06.30 น.     ลูกค้าเช็คอินด้วยตัวเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  09.20 น.     ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS  
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี
  11.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว กรุณาเดินตามทางออก และติดต่อ เคาน์เตอร์ Adaaran Select Huddhuranfushiหมายเลข E2 จะมีเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางต่อโดยสปีดโบ๊ทเพื่อเข้าสู่รีสอร์ทถึงที่พัก พร้อมรับบริการเครื่องดื่ม เช็คอินเข้าห้องพักบนหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
  ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบันยัน ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.30 น. 
  พัก Adaaran Select HuddhuranfushiBeach Villa ห้อง Garden Villa ระดับ 4 ดาว 
 •    วันที่ 2 Adaaran Select Huddhuranfushi – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม ของทางรีสอร์ท – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ( B / L / D )

   เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท 07.30 – 09.30 น. 

  หลังรับประทานอาหารเช้า ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ดำน้ำรอบเกาะ หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมโดยติดต่อโดยตรงที่รีสอร์ท(บริการอุปกรณ์ดำน้ำโดยรีสอร์ท)
     
  12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบันยันตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30 น.
                    พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำที่สระ และรับบริการเครื่องดื่มจากบาร์ต่างๆ ในบริเวณรีสอร์ท
                    เสิร์ฟบิสกิทและคุกกี้บุฟเฟ่ต์ สามารถขอรับบริการที่ห้องอาหารบรีซ ในเวลา 16.00 -17.00 น.
           กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset Cruise)
     
   
  ค่ำ                 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบันยัน ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.30 น. 
   
  พัก Adaaran Select HuddhuranfushiBeach Villa ห้อง Garden Villa ระดับ 4 ดาว 
 •   วันที่ 3 Adaaran Select Huddhuranfushi – Check-in สู่ Adaaran Prestige Ocean Villas – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมของทางรีสอร์ท ( B / L / D )

   เช้า           รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท 07.30 – 09.30 น. 

                หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านทำการเข้าพักที่ ห้องพักกลางน้ำ Adaaran Prestige Ocean Villas
  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ดำน้ำรอบๆเกาะ พายเรือคายัค หรือ เลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมโดยติดต่อโดยตรงที่รีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ดำน้ำโดยรีสอร์ท)
   
   
   
  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารซันเซตตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30 น.
                พักผ่อนตามอัธยาศัย ว่ายน้ำที่สระ และรับบริการเครื่องดื่มจากบาร์ต่างๆ ในบริเวณรีสอร์ท
                เสิร์ฟบิสกิทและคุกกี้บุฟเฟ่ต์ สามารถขอรับบริการที่ห้องอาหารบรีซ ในเวลา 16.00 -17.00 น.
     
     
  18.30 น. รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ บริการอาหารซีฟู้ดมากมาย (ยกเว้นล็อบสเตอร์)
   
     
                   พักกลางน้ำ Adaaran Prestige Ocean Villas ระดับ 4 ดาว 
 •   วันที่ 4 Adaaran Prestige Ocean Villas – ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า - กรุงเทพฯ ( B / - / - )

   เช้า           รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารภายในรีสอร์ท 07.30 – 09.30 น. 

                หลังจากอาหารเช้าให้ลูกค้าทำการเช็คเอาท์ ทางรีสอร์ทจะแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ทราบ
                ในคืนสุดท้ายของการเข้าพัก
                (ระหว่างรอนำส่งสู่สนามบินลูกค้าสามารถรับบริการอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึเวลา 12.00 น.)
  12.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ PG712สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
 •   เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก
  •  อัตราค่าบริการนี้รวม
   ·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
   ·        ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
   ·        ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
   ·        ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
   ·        ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
   ·        สปีดโบ๊ท รับ – ส่ง สนามบิน – โรงแรม
   ·        ฟรี กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน 1 ครั้งต่อการเข้าพัก
   ·        ฟรี กิจกรรมเรือคายัค 30 นาที
    
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   ·        ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
   ·        ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด เกิน 20 กำโลกรัม
   ·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
   ·        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
   ·        ทิปพนักงานโรงแรม ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่า
  •  
   เงื่อนไขการชำระเงิน
   ·        ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
  •  
   เงื่อนไขการยกเลิก
   ·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
   ·        ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
   ·        เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
    

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , ทอมมี่ 097-2508173 , แฟง 099-4461729 , แพรว 088-0112101

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2020 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call