ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่
ยังไม่กำหนดวันเดินทาง เดินทางในเดือน มี.ค. 34,000 บาท 34,000 บาท 34,000 บาท จอง
ยังไม่กำหนดวันเดินทาง เดินทางในเดือน เม.ย. 34,000 บาท 34,000 บาท 34,000 บาท จอง
ยังไม่กำหนดวันเดินทาง เดินทางในเดือน พ.ค. 34,000 บาท 34,000 บาท 34,000 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
  ……..                    ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
   
  ..........                 ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
   
  ..........                 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์No.15 ทูราจีรี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท
   
  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
   
  ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

  สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

   

 •   วันที่สอง มัลดีฟส์
  เช้า                        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย
   
  กลางวัน                 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
                            อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
   
  ค่ำ                        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)

  สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

   

 •   วันที่สาม กรุงเทพฯ
  เช้า                        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
   
  ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
   
  ........                   ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
   
  .........                  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
   

  .........                  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิหรือ ดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

   

 •   อัตราค่าบริการ
  ราคาแพ็คเกจรวม
  ·         ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
  ·         ค่าเรือสปีดโบ๊ท บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่
  ·         ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเย็น ที่ห้องอาหารหลัก (บุฟเฟ่ต์)
  ·         ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
  ·         บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
  ·         ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
  ·         ฟรี บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
  ·         ฟรี กิจกรรมดำน้ำตื้น (จันทร์ พุธ ศุกร์)
  ·         Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax 
  ·         ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
   
  ราคาแพ็คเกจไม่รวม
  ·         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
  ·         ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
   
  หมายเหตุ
  ·         ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  ·         อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
  ·         หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
  ·         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
  ·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  ·         บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
  ·         ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

  ·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call