ใบอนุญาต 11/07420
admin@sdty-tour.com     02-2352534 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

 •   วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ (- / กลางวัน / ค่ำ)
  เช้า                      ผู้โดยสารเดินทางไปเช็คอิน ณ สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
   
                           ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่สนามบินมาเล่
   
  เมื่อเดินทางถึงสนามบินมาเล่หลังจากผ่านตม. แล้วเรียบร้อย จะพบเจ้าหน้าที่ถือป้ายต้อนรับ และนำ      ท่านไปยัง Counter หมายเลข E5 ของ Dusit Thani

  ออกเดินทางสู่ Dusit โดย Domestic Flight ไปยังสนามบินภายในประเทศ ดาราวันดู จากนั้น ใช้เวลาเดินทางด้วย Speedboat ประมาณ 10 นาที สู่รีสอร์ท หรือเดินทางด้วย Seaplane จากสนามบินนานาชาติมาเล่สู่รีสอร์ทโดยตรง
  พบกับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นและ Welcome drink จากเจ้าเจ้าหน้าที่
   
  บ่าย                  เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Sea Grill หรือ ห้องอาหารเบญจรงค์(A La Carte)
  หลังรับประทานอาหารเสร็จ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ไปใช้บริการสปาที่
  Devarana Spa หรือร่วมกิจกรรมที่ทางรีสอร์ทมีให้ฟรีหรือซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
   
  ค่ำ                    บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจที่ห้องอาหาร The Market (buffet), Sea Grill (à la carte) หรือเบญจรงค์ (à la carte)  พร้อมบริการเครื่องดื่มรสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ
   

                         เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มเย็นได้ตลอดการพักผ่อน

   

 •   วันที่สอง : Dusit Thani (เช้า / กลางวัน / ค่ำ)
  เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร The Market (buffet), ของรีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า
  หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรมที่รีสอร์ทมีให้ฟรี หรือซื้อกิจกรรมต่างๆเพิ่มที่รีสอร์ทได้ตามต้องการ
   
  ท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ อาทิ ขี่จักรยาน,เรือแคนู,เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) Fitness เป็นต้น
   
  กลางวัน              เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Sea Grill หรือ ห้องอาหารเบญจรงค์(A La Carte)
   
  บ่าย                  ท่านสามารถยืมอุปกรณ์ Snorkelling เพื่อออกไปดำน้ำชมปะการังรอบเกาะหรือสนุกสนานกับคอร์สต่างๆที่ทาง Dusit เตรียมไว้สำหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Dusit หรือ Butler ที่ดูแลท่าน
   
  ค่ำ                    บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจที่ห้องอาหาร The Market (buffet), Sea Grill (à la carte) หรือเบญจรงค์ (à la carte)  พร้อมบริการเครื่องดื่มรสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ำ
   

                         เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ ชมบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มเย็นได้ตลอดการพักผ่อน

   

 •   วันที่สาม : Dusit Thani – Airport – Bangkok (เช้า / กลางวัน / ค่ำ)
  เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร The Market (buffet), ของรีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า
  หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรมที่รีสอร์ทมีให้ฟรี หรือซื้อกิจกรรมต่างๆเพิ่มที่รีสอร์ทได้ตามต้องการ
   
  ท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ อาทิ ขี่จักรยาน,เรือแคนู,เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) Fitness เป็นต้น
   
  บ่าย                 เช็คเอ้าท์และเตรียมตัวออกเดินทางตามเวลาที่รีสอร์ทแจ้ง เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ จากห้องพัก (แต่ตัวท่านเองส่ามารถเล่นกิจกรรมและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้ ยกเว้นห้องพัก )
   
                       เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

   

                       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

   

 •   อัตราค่าบริการ
  อัตราดังกล่าวรวม
  - ค่าห้องพักตามที่เลือก
  - รับส่งสนามบิน รีสอร์ท โดย  Seaplane
  - ค่าอาหาร เฉพาะอาหารเช้า เท่านั้น ไม่รวมเครื่องดื่ม All Inclusive เพิ่ม4,200/ท่าน/คืน
  - ฟรี Wi-Fi ทั้งเกาะ
  - ฟรี กิจกรรม Sunset Cruise 1 ครั้งสำหรับ 2 ท่านเข้าพักห้องทั่วไป สำหรับ 4 ท่านเข้าพักห้อง 2 Bedroom และสำหรับ 6 ท่าน เข้าพักห้อง 3 Bedroom (Extra person costs 56 USD/Person)
  - ฟรี Spa coupon 50 USD สำหรับนวด 90 นาที ที่ Devarana spa 1 ครั้ง/ท่าน
  - ฟรี ใช้บริการ Sauna and Steam Room ที่ Devarana Spa
  - ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ snorkeling
  - ฟรี อุปกรณ์กีฬาทั้งทางน้ำและทางบก
  - ฟรี จักรยาน
  - ฟรี พนักงานดูแลประจำห้องพัก ( Service Butler)
  - ฟรี น้ำดื่มห้องละ 4 ขวด/วัน
  - ฟรี ใช้บริการ kid's club
  - ฟรี พาทัวร์รอบเกาะโดย Biodiversity Educator
  - ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท
  - ส่วนลด 15
  % สำหรับA La Carte treatment at Devarana Spa
  - ส่วนลด 25
  % สำหรับกิจกรรมถ่ายภาพ
   
  อัตราดังกล่าวยังไม่รวม
           ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์
           การรับประทานอาหารนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
           กิจกรรมชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
           ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

  ●         Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

 •   เงื่อนไขการเดินทาง
  เงื่อนไขการจอง
  - ราคาโปรโมชั่น เป็นราคาต่อท่าน สำหรับพัก 2 ท่าน/ห้อง
  - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักฟรี
  - New Booking เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

  - ราคานี้ใช้กับกรุ๊ปไม่ได้
  - อัตราดังกล่าวรวมภาษี 12%GST,10% Service charge ,Green tax แล้ว

   

  หมายเหตุ
  ●    รีสอร์ท Dusit ยินดีต้อนรับ เด็กทุกช่วงอายุ เข้าพัก
  ●    หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
  ●    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
  ●    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  ●    ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
  ●    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
  ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
   
  หลักฐานการจอง
  ●    หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตำกว่า 6 เดือน
  ●    อีเมลล์
  ●    เบอร์โทรศัพท์
   
  เงื่อนไขการยกเลิก
  ●    45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
  ●    30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

  ●    ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

   

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

admin@sdty-tour.com

02-2352434 , 02-2352535 , 02-2352636 , 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2019 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. เขียเว็บโดย Webunique

Top

About

Contact

Call