ใบอนุญาต 11/07420
@sdtytour     02-2352564 , 085-5039888     จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:30 น

TOKYO OSAKA SHIRAKAWA SHIZUOKA FUJI 7D5N XJ044 NRT-NRT

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
Tokyo>>สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ จุดเช็คอินห่งใหม่ จอ LED ยักษ์ กับภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง
เดินชมใบแปะก๊วยเหลืองอร่าม ณ สวนเมจิจิงกูไกเอ็น
ถ่ายรูปคู่ กันดั้มมหึมา พร้อมช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ
Nagoya>> ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
Gifu >>ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
Kyoto>>เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต
เดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า ย่านกรุงเก่าเกียวโต ที่มี เจดีย์ยาซากะ เป็นแลนด์มาร์ค
Osaka>>ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ชิมทาโกยากิ ดูปูขยับขา ณ แหล่งช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Shizuoka>>เยือนเมืองชาเขียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ น้ำตกชิราอิโตะ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
Yamanashi>>ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนพิธีการชงชา
ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ที่นั่งจำนวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการที่ต้องชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยื่นวีซ่าญี่ปุ่น)
ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
อากาศ
ไฮไลท์
02-08 พฤศจิกายน 2565
42,888.-
10,900.-
09-15 พฤศจิกายน 2565
42,888.-
10,900.-
16-22 พฤศจิกายน 2565
42,888.-
10,900.-
23-29 พฤศจิกายน 2565
42,888.-
10,900.-
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม**
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.30 น.       พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.50 น.       เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่สอง          ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมใบแปะก๊วย ณ สวนเมจิจิงกูไกเอ็น - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนากาโน่
     
08.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ(Asakusa Temple)วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณบริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ(Nakamise Shopping Street)ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยเมนู ชาบู เซท
13.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ สวนเมจิจิงกูไกเอ็น (Meiji-jingu Gaien)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ถนนสายแปะก๊วยที่สวยยิ่งกว่าภาพวาด ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย หรือ กิงโกะ ในภาษาญี่ปุ่น จะเหลืองอร่ามเรียงรายเต็มสองข้างทางเป็นแนวยาวว่า 300 เมตร เป็นจุดที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เพราะเป็นสถานที่คนโตเกียวสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและเดินเล่นชื่นชมความงามของทิวแถวต้นแปะก๊วย บางช่วงกิ่งก้านโค้งเข้าหากันราวกับอุโมงค์ใบแปะก๊วย ที่ดูงดงามราวกับภาพวาด โดยปกติช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคม จะมี เทศกาลจิงกูไกเอ็น กิงโกะ เฟสติวัล (Jingugaien Gingko Festival) ภายในงานมีการออกร้านขายของที่ระลึกประเภทงานฝีมือและอาหารต่างๆ มากมาย และมีผู้คนมาเที่ยวชมงานกันเนืองแน่นครึกครื้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก หรือโพสต์ลงโซเชี่ยล หรือจะเดินชมความงามของใบแปะก๊วยได้ตามอัธยาศัย
15.00 น.      จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ20 นาที) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
16.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองนากาโน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
                        (แวะพักรับประทานอาหารตรงจุดพักรถ อิสระให้ท่านเลือกทานตามอัธยาศัย)
20.30 น.        เดินทางถึง เมืองนากาโน่ (Nagano)จังหวัดในภูมิภาคชูบุ ไม่มีพื้นที่ติดทะเล อุดมไปด้วยธรรมชาติเป็นจำนวนมาก รายล้อมไปด้วยภูเขาหลายแห่ง อย่างเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น เป็นต้น มีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น เมืองมัตสึโมโตะ ฤดูหนาวหิมะหนาเหมาะกับการเล่นสกี มีแหล่งธรรมชาติอย่างน้ำตกและออนเซ็นที่สวยสะอาดหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีของอร่อยขึ้นชื่ออีกมากมาย
ที่พัก                Alpico Plaza Hotel  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่สาม          เมืองทาคายามะถนนซันมาจิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะเมืองนาโกย่าช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.00 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street)ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
14.30 น.        จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปี.. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก
                        นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae)เป็นย่านธุรกิจการค้า โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park)แหล่งรวมแฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น แฟนๆไอดอลญี่ปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat”แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกด้วย อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
ที่พัก                The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี่             เมืองเกียวโตวัดคิโยมิสึเดระย่านฮิกาชิยาม่าเมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - เมืองนาโกย่า
 เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
                        เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto)เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.00 น.      นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizu-dera)แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน้ำใส เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.778 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจ ได้แก่ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้น สร้างขึ้นด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อาคารไม้หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต
                   จากนั้น นำท่านเดินเท้า เพื่อชม ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama)ซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญน่าชมของเกียวโตให้บรรยากาศแบบดั้งเดิม แลนด์มาร์คที่โดดเด่นของย่านนี้ เจดีย์ยาซากะ (Yasaka Pagoda)ซึ่งเป็นเจดีย์ 5 ชั้น สูง 46 เมตรที่สามารถมองเห็นได้เกือบจากทุกมุมของย่านนี้ แลนด์มาร์คสวยๆ อีกแห่งที่พลาดการถ่ายรูปไม่ได้ คือ เนินนิเนนซากะ (Ninenzaka)และเนินซันเนนซากะ (Sannenzaka)ซึ่งเป็นเนินบันไดที่ปูด้วยแผ่นหินตั้งอยู่ท่ามกลางบ้านไม้แบบญี่ปุ่น
   
12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
15.00 น.      เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka)(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และ คุชิคัตสึ
                        จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมนหรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign)เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกันหลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทาโกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
17.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่เมืองนาโกย่า  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
ที่พัก                The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
   
วันที่ห้า            จังหวัดชิซูโอกะ - นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซน้ำตกชิราอิโตะ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู
เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางสู่ จังหวัดชิซูโอกะ (Shizuoka) ตั้งอยู่ในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู เป็นที่ตั้งของภูเขาฟูจิบางส่วน เนื่องจากมีส่วนที่ติดทะเลมากทำให้มีอาหารทะเลสดอร่อย เช่น หอยนางรม กุ้ง ปลามากุโระ ปลาไหล และมีชื่อเสียงของการปลูกวาซาบิ และชาเขียว ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกมากมาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
11.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านสู่ นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ(Nihondaira Yume Terrace)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บน ที่ราบสูงนิฮงไดระ จังหวัดชิซูโอกะ ไม้สำหรับอาคารนี้ทำมาจากไม้ของจังหวัดชิซูโอกะ ออกแบบโดย Kengo Kuma สถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น โดยมีรูปทรงแปดเหลี่ยมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดโฮริวจิ จังหวัดนารา เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่เหมือนพาคุณเข้าไปในโลกแห่งความฝัน เป็นอาคาร 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น มีระเบียงแปดเหลี่ยมพร้อมทิวทัศน์มุมกว้างสำหรับชมวิวธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองโดยไร้สิ่งกีดขวางพร้อมภูเขาไฟฟูจิได้แบบ 360 องศา มีสะพานที่เชื่อมระหว่างระเบียงกับทางเดินไปยังที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ และคาเฟ่ สำหรับให้ท่านได้เพลิดเพลิน จิบนม ชิมกาแฟ สัมผัสบรรยากาศดีๆ กับวิวภูเขาไฟฟูจิตามอัธยาศัย
                        หลังอาหารนำท่านสู่ น้ำตกชิราอิโตะ (Shiraito no taki) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นน้ำตกตั้งอยู่ที่ เมืองฟูจิโนมิยะ จังหวัดชิซูโอกะ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันกับภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ และทะเลสาบฟูจิทั้งห้าภายใต้ชื่อ "ฟูจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.2013 น้ำตกชิราอิโตะถือเป็นน้ำตกที่ศักดิ์สิทธิ์ มีศาลเจ้าอาซามะตั้งอยู่ ด้วยการไหลของสายน้ำที่แยกสายออกเป็นหลากร้อยเส้น ทำให้มองดูแล้วเหมือนกับเส้นด้ายสีขาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่า ชิราอิโตะ ที่แปลตรงตัวว่า ด้ายสีขาวนั่นเอง อีกทั้งที่นี่ยังมีเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมในถ้ำที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมาด้วย จึงทำให้ผู้คนให้ความศรัทธากันว่าเป็นที่ชำระล้างจิตใจ และเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของผู้แสวงบุญ จึงถือเป็นพาเวอร์สปอตอีกจุดหนึ่งในญี่ปุ่น ที่นี่สามารถชมฟูจิซังได้ในมุมที่ไม่เหมือนใคร เป็นน้ำตกและภูเขาไฟฟูจิตั้งอยู่ด้านหลัง และถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมากอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ(Mount Fuji)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
ที่พัก                Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ห้า            แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล พิธีชงชาญี่ปุ่นกระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ - เมืองโตเกียว - โอไดบะ - เมืองนาริตะ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
แวะชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Corridor or Momiji Kairo)เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงานเทศกาลชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festivalที่ตลอดสองฝั่งข้างทางจะเรียงรายไปด้วยต้นเมเปิ้ลมากกว่า 60 ต้น ที่มีใบสีแดง สีเหลืองและสีส้มสลับไปมาทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร สำหรับใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่พื้นหรือที่คลอง ทำให้ทั้งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลหลากสีสัน ราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในยามค่ำคืนตั้งแต่เวลา 16.30 -22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวทาง ทำให้อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแห่งนี้ไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพ้กัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในช่วงราวๆ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี และสำหรับปี 2022 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด)
                   จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
   
นำท่านขึ้น กระเช้าชมวิวพานราม่าภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ กระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขาเทนโจ ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากุจิ ตัวกระเช้าเป็นกระจกใส สามารถมองวิวได้โดยรอบ และเมื่อถึงด้านบนภูเขาเท็นโจมีจุดชมวิวแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ่งเกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากูจิและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายอาหารและของที่ระลึกอีกด้วย
13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
16.00-17.30น. เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
19.00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ที่พัก                Asia Narita Hotelหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   
วันที่หก             ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
                        หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ                            (โดยรถบัสโรงแรม)
09.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน
 
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน         (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน)
จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
 
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
วันเกิด (ว/ด/ป)
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
 
หมายเหตุ      กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร             ¨ไม่ทานเนื้อวัว         ¨ ไม่ทานเนื้อหมู        ¨ ไม่ทานสัตว์ปีก        ¨ ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 
 
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว
 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
 
(..............................................................)

  

ช่วงเวลาการเดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง: ผู้ใหญ่

รายละเอียดการเดินทาง

ติดต่อเรา

SDTY-TOUR.COM

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์(S & B Tower) เลขที่ 68-68/6 ถ.ปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500

yui.sdty-tour@gmail.com

02-2352564 / 085-5039888

เวลาทำการ:
จันทร์ - ศกร์ (8:30-17:30)

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ในประเทศ


© 2023 SDTY TOUR CO.,LTD. All Rights Reserved. ออกแบบเว็บไซต์บริษัททัวร์ By Webunique

Top

About

Contact

Call